Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Operacja pn. Wspólnie z KGW działamy – na otoczenie pozytywny wpływ mamy! finansowana jest z Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWEFIO – EDYCJA 2024 w ramach Priorytetu 2 tj. Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Zwiększenie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej w celu przyczynienia się do budowania i powiększania kapitału społecznego (tworzenia więzi społecznych, budowania zaufania, aktywności wolontariackiej w organizacjach obywatelskich).

Zadanie ukierunkowane jest na aktywizowanie przedstawicielek i przedstawicieli KGW i skupionych wokół nich społeczności lokalnych do działania i aktywnego uczestnictwa w lokalnych inicjatywach. W ramach projektu zaplanowano działania skierowane na rozwój relacji społecznych i zaufania oraz chęci do działania w środowiskach wiejskich, w celu wyrównania występujących deficytów w tym zakresie.

W odpowiedzi na zdiagnozowane problemy i potrzeby zaplanowano działania edukacyjne, doradcze, integracyjne i animacyjne, w jak największym stopniu „szyte na miarę”. Ich realizacja zdecydowanie ułatwi rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców oraz wzmocnienie współpracy partnerskiej i potencjału kół gospodyń wiejskich, ale również będzie wspierać nowe inicjatywy i aktywizować mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Zadanie publiczne pn. Wspólnie z KGW działamy – na otoczenie pozytywny wpływ mamy! realizowane będzie w okresie od 2024–06–03 do 2025–11–30