Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Od 27 grudnia 2019r ruszają nabory w naszym LGD i będą trwać do 22 stycznia 2020r.

Poniżej przekazujemy kilka istotnych informacji dla wnioskodawców:

 1. Wnioski będą przyjmowane w Biurze LGD, w Żabiej Woli przy Ul. Warszawskiej  24, w godzinach 9:00 – 15:00
 1. W trakcie trwania naboru pierwszeństwo w obsłudze mają Wnioskodawcy składający wnioski.
 2. 17 stycznia 2020r. jest ostatnim dniem konsultacji w trakcie bieżących naborów (w ramach Ogłoszenia  nr 2/2019 oraz  Ogłoszenia nr 3/2019)  – w oparciu o zapisy §2 pkt. 2 „Regulaminu świadczenia usług doradczych LGD „Ziemia Chełmońskiego”.

 jak

Przypominamy również:

 1. wnioski należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD/DVD).
 2. wniosek należy wypełnić i wydrukować przy użyciu programu MS Excel (ze względu na błędy programowe wykluczono możliwość korzystania z generatora wniosków).

Wnioski składane w innym trybie niż wskazany powyżej nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca

 1. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
  Skan wniosku nie stanowi wymaganej wersji elektronicznej
  .
 2. W celu usprawnienia procedury przyjmowania dokumentacji Wnioskodawców oraz zapewnienia jej czytelności, rekomendujemy składanie wniosku wraz z załącznikami  w uporządkowany sposób w segregatorach.