Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Refleksyjny warsztat Lokalnej Grupy Działania

Ostatni tydzień lutego rozpoczął się dla Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” bardzo pracowitym poniedziałkiem. Magdalena Podsiadły, prezes Stowarzyszenia, zaprosiła członków Zarządu i Rady organizacji na warsztat refleksyjny, który odbył się w gminie Nowa Sucha. Łącznie w LGD „Ziemia Chełmońskiego” zrzeszonych jest dziesięć samorządów, w tym Mszczonów.

Kilkugodzinne spotkanie rozpoczęła prezes Magdalena Podsiadły, która krótko przybliżyła ostatnią działalność Stowarzyszenia. Podkreśliła również, że przeprowadzenie takiego warsztatu jest jednym z wymogów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi a wypracowane podczas niego wnioski będą elementem rocznego sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, które musi zostać złożone w Urzędzie Marszałkowskim do końca lutego bieżącego roku. Prezes przypomniała również cele zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju – wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR, wzmocnienie jego atrakcyjności oraz aktywizacja mieszkańców.

W ramach pierwszego punktu spotkania omówiono wyniki dwóch badań ankietowych, przeprowadzonych elektronicznie wśród społeczności dziesięciu gmin należących do Stowarzyszenia. Otrzymane odpowiedzi pokazały, że mieszkańcy „Ziemi Chełmońskiego” pozytywnie oceniają zarówno jakość życia w swojej okolicy, jak i działalność LGD.

Prowadzący wraz z prezes Stowarzyszenia przedstawili także finansowy i rzeczowy stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Zostały przy tym omówione osiągnięte wskaźniki produktu oraz te, które zostaną wypełnione w przyszłości. Dotyczyły one m.in. liczby operacji polegających na utworzeniu nowych przedsiębiorstw, ilości nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej czy też liczby zorganizowanych imprez. Podczas omawiania wskaźników prowadzący zwrócił uwagę na zagrożenia mogące się wiązać z koniecznością ich osiągnięcia i poprowadził dyskusję związaną z tą tematyką.

W ramach ostatniego punktu spotkania uczestnicy zostali podzieleni na grupy, z których każda miała do przeanalizowania zagadnienie związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Dotyczyły one wskaźników przyjętych do monitorowania realizacji tego dokumentu, jakości projektów, kryteriów ich wyboru, uwarunkowań wdrożenia LSR oraz procedury wyboru i oceny operacji. Każda z grup zaprezentowała swoje refleksje na zadany temat, po czym nastąpiła kończąca warsztat dyskusja i wyciągnięcie ogólnych wniosków.

Członek LGD „Ziemia Chełmońskiego”

Dagmara Bednarek