Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

uwaga

Szanowni Grantobiorcy aplikujący w naborze  nr 1/2018/G – aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023r. – rozpoczeliśmy  proces przekazywania do Państwa  poprawek do złożonych wniosków .

Bardzo prosimy o sprawdzanie korespondencji na skrzynce mailowej oraz spam (adresy zgodne z danymi podanymi we Wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego  w części  „Oświadczenia i zobowiązania Gratobiorcy ( część  VIII pkt. g)”.

Uzupełnienia w treści wniosku należy dokonać na formularzu wniosku tj. w aplikacji Omikron, po odblokowaniu systemu przez Biuro LGD natomiast brakującą dokumentację i/lub dowody,  należy, wraz poprawionym i podpisanym wnioskiem  złożyć osobiście w ciągu 5 dni roboczych  od dnia następującego po dniu wysłania pisma.

!!! GENERATOR WNIOSKÓW !!!

Dokumenty należy dostarczyć do Biura LGD ul. Warszawska 24, 96-321 Żabia Wola.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentacji do  Biura  LGD.

Pouczenie:

Uzupełnieniu lub poprawie mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane do uzupełnienia w przekazanym (mailowo) do Państwa piśmie, chyba że wprowadzane zmiany spowodują konieczność dokonania kolejnych zmian. W takich przypadkach należy wprowadzić dodatkowe zmiany do WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO poddziałanie 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objęte  PROW na lata 2014-2020, jak również przekazać w piśmie informację o wprowadzeniu dodatkowych zmian wraz z uzasadnieniem. Dokonanie innych niż wymienione w otrzymanym piśmie korekt/uzupełnień, bez odnotowania tego faktu wraz z uzasadnieniem w wykazie wprowadzonych zmian, może skutkować odrzuceniem wniosku. Skorygowany wniosek zostanie poddany powtórnej ocenie zgodnie z  PROCEDURĄ OCENY I WYBORU GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH.