Dzień tygodnia: czwartek, 21 wrzesień 2023 |

W dniu 2 września br. Minister Jan Krzysztof Ardanowski podpisał rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Natomiast 09 września 2020 r. w/w rozporządzenie zostało ogłoszone!
Rozporządzenie wprowadza korzystne rozwiązania dla Beneficjentów, w tym również w celu przeciwdziałania wystąpieniu negatywnym skutkom związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001555

Rozporzadzenie wrzesien 2020