Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

[PROW] Informacja odnośnie wejścia w życie zmian do rozporządzenia dla poddziałania 19.2.

W związku z wejściem w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. zmian do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, 2023, z 2020 r. poz. 1555 oraz z 2021 r. poz. 2358 – dalej rozporządzenie LSR) wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie LSR (Dz. U. poz. 2358) Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że zmianie uległ graniczny termin realizacji operacji tzn. operacja powinna zostać zrealizowana w terminie wynikającym z umowy o przyznaniu pomocy, określonym z uwzględnieniem oceny dokonanej przez Lokalną Grupę Działania w oparciu o kryteria oceny operacji, jednakże w terminie nie dłuższym niż 2 lata od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 30 czerwca 2024 r.

W przypadku konieczności wydłużenia terminu realizacji operacji niezbędne jest złożenie wniosku o zmianę umowy wraz z uzasadnieniem.

Materiał źródłowy : [PROW] Informacja odnośnie wejścia w życie zmian do rozporządzenia dla poddziałania 19.2. – mazowieckie (ksow.pl)