Dzień tygodnia: piątek, 12 kwiecień 2024 |
proo

5.600.000 zł.  wsparcie organizacji strażniczych i mediów obywatelskich

Program oferuje wsparcie instytucjonalne dla organizacji obywatelskich, które prowadzą działalność w obszarze mediów obywatelskich lub obywatelskiej kontroli działań władz publicznych oraz instytucji prywatnych. Uprawnieni wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotacje w wysokości od 20.000 do 200.000 zł. Wkład własny wnioskodawcy nie jest wymagany.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 5.600.000 zł., w tym:
3.600.000 zł (2019),
2.000.000 zł (2020).
Wysokość wsparcia: 100%, 20.000 -200.000 zł.
Wkład własny: nie jest wymagany.
Czas trwania projektu: 01.01.2019 – 31.12.2020,
maks. 24 miesiące.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych  posiadające osobowość prawną).
2. Instytucje kościelne, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3. Spółdzielnie socjalne.
4. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Wnioskodawcą nie muszą mieć statusu organizacji pożytku publicznego.
W ramach realizowanego projektu można tworzyć tzw. “grupy partnerskie”.
O dotacje mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność lub planują prowadzenie działalności w takich obszarach jak:
1. Media obywatelskie – podmioty prowadzące regularną działalność polegającą na publikowaniu treści ważnych z punktu widzenia:
– społeczności lokalnej lub regionalnej, a dominującym obszarem tematycznym jest poziom lokalny lub regionalny,
– wyodrębnionych grup społecznych lub branż.
2. Organizacje strażnicze – podmioty, których celem jest obywatelska kontrola działań władz publicznych lub instytucji prywatnych oraz które systematycznie monitorują procesy legislacyjne, rzetelność, uczciwość i sprawność władz, a także wywieranie wpływu na rzecz osiągnięcia zmian w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów w sferze publicznej, przy zachowaniu stałej dbałości o dokumentowanie i upowszechnianie informacji o prowadzonej działalności.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja następujących zadań przez lokalne organizacje strażnicze i media obywatelskie:
a) wspieranie działań statutowych tych organizacji,
b) rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją,
c) wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Pełna nazwa programu to Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.
Cel programu: wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji.
Przedmiot konkursu: wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez lokalne organizacje strażnicze i media obywatelskie działające na rzecz tworzenia przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo.
Termin składania wniosków:
26 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/konkursy/
Kontakt:  
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
proo@niw.gov.pl
T: 885-221-531 (w godzinach 10.00 – 15.00)

Ważne wsparcie organizacji strażniczych i mediów obywatelskich


Wysokość wsparcia 100%, 20.000 -200.000 zł.


Budżet programu 5.600.000 zł.


Wnioskowanie przez internet

  • Tak
Partner zagraniczny

  • Nie
Finansowanie

  • zaliczka
Wnioskodawca

  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia

  • dotacja