Dzień tygodnia: poniedziałek, 15 kwiecień 2024 |

Stowarzyszenie LGD  „Ziemia Chełmońskiego” zgodnie z Umową ramową nr 00027-6933-UM0710024/16 o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z dnia 17 maja 2016 r. świadczy bezpłatnie usługi doradcze na rzecz mieszkańców i podmiotów z obszaru LSR. Koszty doradztwa finansowane są ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Zakres oraz forma doradztwa została szczegółowo opisana w Regulaminie doradztwa prowadzonego przez LGD:

U W A G A  

Aktualizacja Regulaminu październik 2021

2021_ Regulamin doradztwa prowadzonego przez LGD

Załącznik nr 1 do Regulaminu doradztwa- Rejestr udzielonego doradztwa

Załacznik nr 2 Regulaminu doradztwa-Karta doradztwa LGD

Załącznik nr 3 do Regulaminu doradztwa – Ankieta zadowolenia z doradztwa

Załącznik nr 4 do Regulaminu Rejestr szkoleń dla beneficjentów LGD od 01-06.17

Dane archiwalne:

Regulamin doradztwa prowadzonego przez LGD

Załącznik nr 1a do Regulaminu doradztwa – Rejestr udzielonego doradztwa – spotkanie

Załącznik nr 1b do Regulaminu doradztwa- Rejestr udzielonego doradztwa- mail tel

Załacznik nr 2 do Regulaminu doradztwa_ RODO_Karta doradztwa LGD

Załącznik nr 3 do Regulaminu doradztwa – Ankieta zadowolenia z doradztwa

Załącznik nr 4 do Regulaminu Rejestr szkoleń dla beneficjentów LGD

 

W celu realizacji prawidłowego przebiegu procesu naboru oraz wyboru operacji, które przyczynią się do realizacji LSR – Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” opracowało Procedurę oceny i wyboru  operacji – opisującą strukturę, sposób zarządzania, zakres odpowiedzialności LGD oraz procedury przyjmowania i oceny wniosków o dofinansowania operacji. W procedurach zawarte zostały również etapy współpracy LGD z Wnioskodawcami oraz pozostałymi  instytucjami zaangażowanymi w realizację zadania.

 U W A G A  

Październik 2021 – aktualizacja Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego PROW 2014-2020.

1archiwum

 

Grudzień 2019 aktualizacja Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego PROW 2014-2020.

Grudzień 2017 – aktualizacja Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego PROW 2014-2020.:

Wrzesień 2017 – aktualizacja Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego PROW 2014-2020. :  Procedura oceny i wyboru operacji LGD_ZIEMIA_CHELMONSKIEGO_aktualizacja_wrzesien 2017

 

Procedura  obowiązująca do września 2017r.:  Procedura oceny i wyboru operacji LGD_ZIEMIA_CHELMONSKIEGO

 

Dla operacji realizujących Przedsięwzięcie 3.1.1  zapisanych w LSR  jako „Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne  oraz działania promocyjno –  informacyjne” – tzw.  projekty grantowe poprzedzone wyborem Grantobiorców – została ustalona odrębna PROCEDURA OCENY I WYBORU GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH.  

Procedura Grantowa _scalona