Dzień tygodnia: piątek, 12 kwiecień 2024 |

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” podaje do publicznej wiadomości informacje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2016

z dnia 26.10.2016r.

 

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” podaje do publicznej wiadomości informacje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin

Wnioski należy składać w terminie od dnia 29.11.2016 r. do 29.12.2016r. do godz. 1400.

II. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w 3 egzemplarzach wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (na płycie CD), bezpośrednio w biurze LGD „Ziemia Chełmońskiego” przy ul. Warszawska 24, 96-321 Żabia Wola.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
Skan wniosku nie stanowi wymaganej wersji elektronicznej
.

Płyta CD powinna zawierać: wniosek o przyznanie pomocy – plik w formacie .xls,

biznesplan – plik w formacie .doc

Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Ziemia Chełmońskiego”.

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

III. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do doku 2023 : Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój przedsiębiorstw

Zakresy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:

§ 2 ust. 1. pkt. 2 litera c – Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

§ 2 ust. 1. pkt. 3 – Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR.

§ 2 ust. 1. pkt. 4 – Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Cel ogólny 1: Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023r.

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023.

Przedsięwzięcie 1.1.2. Rozwój przedsiębiorstw.

IV. Forma wsparcia:

Przedsięwzięcie 1.1.2. Rozwój przedsiębiorstw – refundacja 70% kosztów kwalifikowanych.

V. Warunki udzielania wsparcia:

a) Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020; Dz.U.2015 poz.1570, w tym służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, a ponadto:

– spełnić warunki oceny wstępnej,

– zostać uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju „Ziemia Chełmońskiego” w tym zgodny
z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a ponadto

– średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi uzyskać wymaganą minimalną liczbę punktów – 50pkt.

b) W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

c) W przypadku, gdy dwa wnioski uzyskają tą samą liczbę punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie termin (dzień, godzina) przyjęcia wniosku.

VI. Kryteria wyboru operacji

Operacja zostaje wybrana do finansowania po spełnieniu łącznie dwóch warunków:

a) Operacja została uznana za zgodną z LSR

b) Operacja uzyskała wymaganą minimalną liczbę punktów, tj. 50 punktów.

Kryteria wyboru projektów przez LGD zostały określone w Procedurach LGD „Ziemia Chełmońskiego” w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 -2020 zamieszczonych na stronie internetowej LGD „Ziemia Chełmońskiego” www.ziemiachelmonskiego.pl – w zakładce nabory wniosków udostępniono:

– kartę oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia(w w/w Procedurach)

– kryteria oceny operacji wg lokalnych kryteriów (w w/w Procedurach)

-Strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru LGD „Ziemia Chełmońskiego”

VIII. Wysokość limitu środków w ogłoszonym naborze wynosi: 1,130,000 zł

IX. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia: dostępne są na stronie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” www.ziemiachelmonskiego.pl oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl .

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze LGD „Ziemia Chełmońskiego” w godzinach pracy biura, pod numerem telefonu: 46 858 91 51 bądź e-mailem: biuro@ziemiachelmonskiego.pl

Dokumenty niezbędne do naboru do pobrania:

  1. Lokalna Strategia Rozwoju „Ziemia Chełmońskiego” – zał. lsr-2014-2020-ziemia-chelmonskiego-ver-2_14_czerwca
  2. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia zakładane do osiągnięcia wskaźników – zał. planowane-do-osiagniecia-w-wyniku-operacji-wskazniki
  3. Procedura oceny i wyboru operacji – zał. procedura-oceny-i-wyboru-operacji
  4. Karta oceny zgodności operacji z LSR, Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji – zał.
    a) karta-oceny-zgodnosci-z-lokalnymi-kryteriami-wyboru-operacji
    b) karta-oceny-zgodnosci-operacji-z-lsr

Dokumenty aplikacyjne:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) – zał. – iinstrukcja_wypelniania_wniosku_o_przyznanie_pomocy-wersja2z

3) Biznesplan (wersja 2z)

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – zał. zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – zał. instrukcja_wypelniania_wniosku_o_platnosc-wersja2z