Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

 Data publikacji ogłoszenia: 22.10.2021

Ogłoszenie nr 2/2021

Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego

ogłasza  nabór  wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

Termin składania wniosków 5.11 – 19.11.2021 
Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

 • bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w biurze LGD „Ziemia Chełmońskiego” przy ul. Warszawska 24, 96-321 Żabia Wola.
 • w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00,
 • na odpowiednich formularzach w trzech egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz w trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD/DVD).
 •  wniosek należy wypełnić i wydrukować przy użyciu programu MS Excel (ze względu na błędy programowe wykluczono możliwość korzystania z generatora wniosków).

Wnioski składane w innym trybie niż wskazany powyżej nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Forma wsparcia Refundacja poniesionych kosztów w wysokości

 •  do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
 •  do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • do 90% kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów
Zakres tematyczny operacji

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej lub Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Operacje w tym zakresie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 lub 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.). Zakres ten realizuje LSR dla LGD Ziemia Chełmońskiego przez:

Cel ogólny 2. Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r.

Cel szczegółowy 2.1 Budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej i drogowej na obszarze LSR do 2023 roku

Przedsięwzięcie 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa

Warunki udzielania wsparcia

Operacja musi:

 • spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.).
 • spełnić warunki oceny wstępnej,
 • zostać uznana za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 •  zostać uznana za zgodną z LSR,
 • osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z Załącznikiem 1 do Ogłoszenia nr 2/2021 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki” załączonym do ogłoszenia o naborze
 • osiągnąć minimum liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru operacji określonych w załączniku nr 2 do ogłoszenia 1/2021). Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 100 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy wynosi 50 punktów
 • w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieszczenie się operacji w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone na liście operacji wybranych do dofinansowania. O pozycji na liście decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku równej ilości punktów kilku wniosków o pozycji na liście decyduje termin (dzień, godzina, minuta) przyjęcia wniosku.

Obowiązujące kryteria wyboru operacji Kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku nr 2 do ogłoszenia 2/2021Lokalne kryteria wyboru operacji.

Wnioskodawca musi załączyć do wniosku wraz z załącznikami Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty,

potwierdzające spełnienie

warunków udzielenia wsparcia

oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy. Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Limit dostępnych środków w naborze* 2 868 506,96 zł /717 126 ,74 euro*

Limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń)

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia. Lokalna Strategia Rozwoju,  Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami oraz Kryteria oceny i wyboru operacji dostępne są na stronie internetowej LGD Ziemia Chełmońskiego w zakładce: nabory wniosków https://ziemiachelmonskiego.pl/pl/nabory-wnioskow/

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze LGD „Ziemia Chełmońskiego” w godzinach pracy biura, pod numerem telefonu: 46 858 91 51 bądź e-mailem: biuro@ziemiachelmonskiego.pl

 Załączniki do ogłoszenia

wersja edytowalna załącznika 3 do Ogłoszenia nr 2/2021  :  Zalacznik 3_ nabór infrastruktura 2_2021

 

ankieta _1

Dokumenty aplikacyjne :

2) Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan 4z

BP_19_2_I_4z.docx 0.11MBBiznesplan 4z
BP_19_2_I_4z.pdf 0.49MB
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 4z
BP_19_2_I_Inkub_4z.pdf 0.51MB
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa produktów rolnych 4z
BP_19_2_I_Inkub_4z.docx 0.10MB
Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – tabele finansowe 4z
BP_19_2_IW_inkub_4z_TabFinans.xlsx 0.03MB
Biznesplan tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
BP_19_2_IW_P_4z_TabFinans.xlsx 0.03MB
Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 4z
IP_19_2_I_4z.pdf 0.67MB

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

Oświadczenie 4z

Osw_MSP.pdf 0.62MBOświadczenie 4z
Osw_MSP.xls 0.12MB
Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z
instrukcja_MSP.pdf 1.66MB

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Umowa_19_2_IW_8z_2021.05.21.pdf 0.97MBZałącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
Umowa_19_2_IW_8z_Zal_1.pdf 0.20MB
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
Umowa_19_2_IW_8z_Zal_2.pdf 0.18MB
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
Umowa_19_2_IW_8z_Zal_3.pdf 0.46MB
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
Umowa_19_2_IW_8z_Zal_3a.pdf 0.58MB
Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
Umowa_19_2_IW_8z_Zal_5_IMBP_IPRO.pdf 0.34MB
Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Umowa_19_2_IW_8z_Zal_6_OswZgody.pdf 0.54MB
Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Umowa_19_2_IW_8z_Zal_7_OswMalz.pdf 0.54MB
Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa
Umowa_19_2_IW_8z_Zal_8_OswWspolwl.pdf 0.54MB
Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa
Umowa_19_2_IW_8z_Zal_9_DeklMalzOswZgody.pdf 0.54MB
Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa_19_2_IW_8z_Zal_10_RODO_20210521.pdf 0.46MB

Umowa_19_2_I_NastepcaNabywca_20190531.pdf 0.54MBZałącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością
Umowa_19_2_I_NastepcaNabywca_Zal_2_20190531.pdf 0.18MB
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Umowa_19_2_I_NastepcaNabywca_Zal_4_20190531.pdf 0.42MB

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność 4z

WoP_19_2_I_4z_20190605.pdf 0.48MBDodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
WoP_19_2_I_4z_ark_wspolwn.pdf 0.37MB
Wniosek o płatność 4z
WoP_19_2_I_4z_20190723.xlsx 0.13MB
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
WoPP_19_2_I_3z_ark_wspolwn.xlsx 0.15MB
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
IW_WoP_19_2_I_4z_20190605.pdf 1.42MB
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
WoP_19_2_I_P_Zal_3_SRBP_20190605.xlsx 0.03MB

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji

IMBP_IPRO_19_2_5z_20210510.xlsx 0.12MBInformacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
IMBP_IPRO_19_2_5z_20210510.pdf 0.38MB
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji
IP_IMBP_IPRO_19_2_I_P_20191004.pdf 0.52MB

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazowki_Do_Formularzy_Wnioskow_XLSX.odt 6.37MB

Źródło danych: Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dokumenty do pobrania:

 1. Lokalna Strategia Rozwoju „Ziemia Chełmońskiego”: Lokalna Strategia Rozwoju
 2. Procedura oceny i wyboru operacji : Procedury i Regulaminy | Ziemia Chelmonskiego
 3. Działania informacyjne i wizualizacja: Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” w załączeniu przekazuje Zasady wizualizacji logotypu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”– jako uzupełnienia do Księgi Wizualizacji znaku PROW  2014 – 2020 wraz z wzorami logotypu Zasady wizualizacji logotypu Stowarzyszenia LGDhttps://ziemiachelmonskiego.pl/pl/dzialania-informacyjne-i-reklamowe-prow-2014-