Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

Ogłoszenie nr 3/2021

 Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego

ogłasza nabór  wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej

wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Termin składania wniosków 19.11.2021 – 17.12.2021
Forma wsparcia Premia w wysokości 80 000,00 zł.  Premia będzie wypłacana (pierwsza transza w wysokości 64 000 zł, co stanowi 80% kwoty pomocy, druga transza w wysokości 16 000 zł, co stanowi 20% kwoty pomocy) w formie płatności ryczałtowej na poniesienie kosztów kwalifikowanych, wskazanych we wniosku i biznesplanie. Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy składa się w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wniosek o płatność drugiej transzy pomocy składa się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r. Druga transza płatności jest wypłacana jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.
Zakres tematyczny operacji

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 przez podejmowanie działalności gospodarczej. Operacje w tym zakresie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 664) (rozporządzenie MRiRW)Zakres ten realizuje LSR dla LGD Ziemia Chełmońskiego przez:Cel ogólny 1. Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR

Przedsięwzięcie 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej

wyniki

Lista wybranych operacji_nabór 3/2021

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem_nabór 3/2021  

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”:

Protokół z Posiedzenia Rady_LGD_ 31.01.2022


wazne

Do Biura LGD  w miesiącu lutym br zostały  złożone 2 PROTESTY   do wyniku oceny dokonanej przez Radę 31 stycznia 2022r. dla wniosków złożonych w naborze nr 3/2021r. w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020r. tj  złożone przez :

– Panią Małgorzatę Bednarską dla wniosku o numerze: LGD-ZCH/P/003/3/2021 pn. „Mobilne biuro projektowania aranżacji wnętrz” oraz

– Panią Elżbietę Szafrańską dla wniosku o numerze: LGD-ZCH/P/033/3/2021 pn. „Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą ElMobil”.

Zawiadomienia o posiedzeniu RADY LGD | Ziemia Chelmonskiego