Dzień tygodnia: poniedziałek, 15 kwiecień 2024 |

Ogłoszenie nr 3/2019

Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego

ogłasza nabór  wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2 Rozwój przedsiębiorstw

 wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

Termin składania wniosków 27 grudnia 2019r. – 22  stycznia 2020 r.

 

Forma wsparcia Refundacja do 70% koszt kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646). Maksymalna kwota wsparcia 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Maksymalna kwota wsparcia dotyczy wnioskowanej kwoty pomocy objętej wnioskiem obejmującej publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW)  oraz publiczne środki krajowe (wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 664) (rozporządzenie MRiRW), wsparcie jest przyznawane do wysokości limitu na jednego beneficjenta na cały okres programowania na lata 2014-2020, który wynosi 300 tys. zł.

Zakres tematyczny operacji Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 przez rozwijanie działalności gospodarczej. Operacje w tym zakresie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia MRiRW. Zakres ten realizuje LSR dla LGD Ziemia Chełmońskiego przez:Cel ogólny 1. Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r.

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR

Przedsięwzięcie 1.1.2. Rozwój przedsiębiorstw

! wyniki

Lista wybranych operacji _  nabór nr 3/2019

Lista niewybranych operacji_  nabór nr 3/2019:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem _  nabór nr 3/2019:

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem _  nabór nr 3/2019

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”: