Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), poniżej publikuje dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji objętych naborem nr 1/2017

Numer naboru wniosków: 1/2017
Zakres tematyczny: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej lub Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Operacje w tym zakresie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 lub 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390). Zakres ten realizuje LSR dla LGD Ziemia Chełmońskiego przez:

Cel ogólny 2. Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r.

Cel szczegółowy 2.1 Budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej i drogowej na obszarze LSR do 2023 roku

Przedsięwzięcie 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa

Czas trwania naboru: od 14-06-2017 00:00 do 29-06-2017 14:00
Limit dostępnych środków : 2 450 000,00

 

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”:

Protokoł Rady_ nabór1 2017

Lista wybranych operacji : 

Lista operacji wybranych do dofinansowania_ nabor 1_2017

Lista niewybranych operacji :

Lista operacji niewybranych do dofinansowania_ nabor 1_2017

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem: 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru 1_2017 i LSR

Dziękujemy wszystkim którzy złożyli wnioski.