Dzień tygodnia: czwartek, 22 luty 2024 |

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), poniżej publikuje dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji objętego naborem nr 1/2023:

Termin składania wniosków3.04.2023 – 18.04.2023 
Limit dostępnych środków w naborze585 171,00 euro (1 euro = 4 zł)
* Limit naboru ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń)
Zakres tematyczny operacjiBudowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej lub Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.Operacje w tym zakresie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 lub 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.). Zakres ten realizuje LSR dla LGD Ziemia Chełmońskiego przez: Cel ogólny 2. Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r. Cel szczegółowy 2.1 Budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej i drogowej na obszarze LSR do 2023 roku Przedsięwzięcie 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa

Poprawki, uzupełnienia i wyjaśnienia ws. naboru nr 1/2023 w odpowiedzi na wezwanie przez Urząd Marszałkowski do złożenia uzupełnień i braków:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR _ posiedzenie Rady z dn. 23 06 2023 dla naboru nr 1/2023

Lista operacji wybranych do dofinasowania_ posiedzenie Rady LGD z dn. 23 06 2023 dla naboru nr 1/2023

Protokół z Posiedzenia Rady LGD _ 23.06.2023

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”:

Lista operacji wybranych do dofinansowania _INFRASTRUKTURA

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i LSR _INFRASTRUKTURA