Dzień tygodnia: poniedziałek, 15 kwiecień 2024 |

LGD-strona-loga Granty

Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego  poniżej  publikuje  wyniki naboru  wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 3.1.1 Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne oraz działania promocyjno – informacyjne wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Numer naboru wniosków: 1/2018/ G

Termin składania wniosków 28 grudnia 2018 r. – 25 stycznia 2019 r.

 

Forma wsparcia Grant w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Pomoc może być wypłacona w formie wyprzedzającego finansowania na podstawie umowy o powierzenie grantu w wysokości do 100% kwoty grantu. Wysokość wyprzedzającego finansowania będzie uzależniona od możliwości finansowych LGD.

Zakres tematyczny operacji

 

Typ operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Operacje w tym zakresie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390). Zakres ten realizuje LSR dla LGD Ziemia Chełmońskiego przez:

Cel ogólny 3. Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR i wzmocnienie kapitału społecznego do 2023 roku

Cel szczegółowy 3.1  Aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku

Przedsięwzięcie 3.1.1.  Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne oraz działania promocyjno-informacyjne

W oparciu o zapisy  „Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych”  w zakresie możliwości wniesienia przez grantobiorcę odwołania od decyzji  Rady LGD (dot. wyników wstępnej oceny na posiedzeniu Rady w dniu 9.04.2019r. dot. wyboru grantobiorców w ramach naboru nr 1/2018/G- wyniki wstępnej oceny poniżej) – do dnia 19.04.2019r. do godziny 14:00 do  Biura LGD Ziemia Chełmońskiego nie wpłynęło żadne odwołanie.

Poniżej publikujemy zatwierdzone listy wniosków dla naboru nr 1/2018/G

 

Wstępna lista wniosków dla naboru nr 1/2018/G informacjai

Informacja o możliwości wniesienia odwołania od decyzji Rady:

Grantobiorcy przysługuje prawo do wniesienia  odwołania od decyzji Rady.

 1. Odwołanie musi być wniesione w formie pisemnej bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji) do siedziby LGD w terminie 7 dni od dnia opublikowania przez LGD na jej stronie internetowej listy Grantobiorców wybranych do dofinansowania oraz wysłania informacji o wynikach wstępnej oceny.
 2. Odwołanie od decyzji Rady jest wnoszone w związku z negatywnym wynikiem oceny Grantobiorcy, w przypadku gdy:
  • wniosek został negatywnie oceniony pod względem zgodności z LSR,
  • wniosek nie uzyskał minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru,
  • wniosek nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów,
 3. Grantobiorca może również złożyć odwołanie od decyzji Rady w zakresie liczby przyznanych punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów wybory oraz ustalonej kwoty wsparcia.
 4. Odwołanie zawiera:
 • oznaczenie instytucji do rozpatrzenia odwołania, którą jest Rada LGD;
 • oznaczenie Grantobiorcy;
 • znak sprawy nadanym przez LGD;
 • wskazanie zakresu w jakim Grantobiorca nie zgadza się z oceną Rady LGD wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska;
 • podpis Grantobiorcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu oświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Grantobiorcy.

O zachowaniu terminu na wniesienie odwołania decyduje data złożenia odwołania do Biura LGD 

ul.Warszawska 24, 96-321 Żabia Wola (w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00)

Wzór ODWOLANIA_ LGD Ziemia Chelmonskiego