Dzień tygodnia: poniedziałek, 15 kwiecień 2024 |

W dniu 9 listopada br. Sejm uchwalił ustawę o kołach gospodyń wiejskich, którą przekazano do podpisu Prezydentowi. Koła otrzymują osobowość prawną – Ustawa określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na terytorium RP. W ustawie uwzględniono też wsparcie finansowe dla kół – w 2018 r. 90.000.000 zł.
Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu (sejm.gov.pl): http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.n…/…/2856_u/$file/2856_u.pdf