Dzień tygodnia: sobota, 28 styczeń 2023 |

W  dniu  28 kwietnia br. pracownicy mazowieckich LGD szkolili się w Urzędzie Marszałkowskim w zakresie wdrażania i rozliczania operacji w ramach poddziałania 19.2 oraz 19.4 dla PROW 2014-2020.

Szkolenie dotyczyło miedzy innymi omówienia postępów w realizacji LSR w tym  informacji monitorującej – czyli miernika realizacji zobowiązań wynikających z Umów, jak również  planowanych przyszłych zmian w zakresie przepisów wykonawczych.

Kolejnym ważnym punktem szkolenia było omówienie wniosku o płatność (z wyłączeniem projektów grantowych) oraz przypomnienie że wypłata środków dla beneficjetów nastąpi w terminie ok 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dodatkowa część szkolenia dotyczyła omówienia procesów kontrolnych które obejmować będą zarówno LGD jak i Beneficjentów.

Na koniec szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z zasadami postępowania ofertowego dla konkurencyjnego wyboru wykonawców.

Foto - prowadzący z UM Szkolenie29.04.17