Dzień tygodnia: wtorek, 31 styczeń 2023 |

PROW – Współpraca

250.000.000 zł.
dotacje na innowacje w rolnictwie

Program wspiera innowacyjne przedsięwzięcia w rolnictwie. Jego celem jest również transfer wiedzy z nauki do praktyki rolniczej. Współpraca podejmowana w ramach projektu ma przyczynić się do powstania nowego produktu czy technologii. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali ARIMR.

Rodzaj wsparcia:

DOTACJA

Finansowanie:

REFUNDACJA

Budżet programu:

250.000.000 zł.

Wysokość wsparcia:

maks. 500 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że w odniesieniu do:

– kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, kosztów badań, a także kosztów bieżących, limit ten wynosi w sumie 5 000 000 zł,– kosztów ogólnych limit ten wynosi 500 000 zł.

Poziom pomocy:

– w przypadku kosztów ogólnych i kosztów bieżących – 100% kosztów kwalifikowalnych,

– w przypadku kosztów badań – 90% kosztów kwalifikowalnych,

– w przypadku kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia – 50% kwalifikowalnych.

Partner zagraniczny:

NIE

Składanie wniosków przez internet:

NIE

Kto może złożyć wniosek ?

 

Grupa operacyjna EPI, która:

1) składa się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:

– rolnicy,

– właściciele lasów,

– jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) oraz uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.),

– przedsiębiorcy,

– podmioty świadczące usługi doradcze.

Grupa może przybrać formę zrzeszenia, stowarzyszenia czy też konsorcjum ubiegającego się o dotację. Grupy są tworzone przez rolników, jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorców i podmioty świadczące usługi doradcze.

Na co można uzyskać wsparcie ?

 

Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów.

Współpraca ma przyczynić się do powstania nowego produktu czy technologii.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty:

1. Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury.

2. Zakupu lub instalacji:

– nowych maszyn lub urządzeń,

– nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań stosowanych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury lub tych urządzeń nie przekracza okresu realizacji operacji,

– wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

3. Ogólne, do których zalicza się wydatki:

– sprawowania nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

– związane z kierowaniem robotami budowlanymi;

– przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

kosztorysów, projektów technologicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości; opinii o innowacyjności przedmiotu operacji.

4. Badań, do których zalicza się koszty:

– zakupu materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi;

– zakupu materiałów lub podzespołów lub wytworzenia elementów służących do stworzenia prototypu lub instalacji pilotażowej, jeżeli te materiały, podzespoły i elementy po stworzeniu tego prototypu lub instalacji będą stanowić ich część składową;

– dokonanych za okres realizacji operacji odpisów amortyzacyjnych od aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji;

– ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji z aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji;

– ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji ze specjalistycznych środków transportu wewnętrznego niezbędnych do realizacji operacji;

– wynagrodzenia pracowników podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej wchodzących w skład grupy operacyjnej, będących osobami bezpośrednio wykonującymi badania w ramach operacji, oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonaną pracą, wykonujących badania w ramach operacji, oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonywaną pracą.

5. Kosztów bieżących, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, związanych z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, zwanych dalej „kosztami bieżącymi”, w formie ryczałtu.

Opis:

 

Organizatorem programu jest Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa (ARiMR).

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali ARIMR. Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Centrali Agencji.

Maksymalna kwota dofinansowania w okresie wdrażania PROW 2014-20 nie może przekroczyć 5,5 mln złotych na jednego beneficjenta.

Termin składania wniosków:

14 stycznia 2019

Źródło / Więcej informacji:

 

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html

http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/komunikat-prezesa-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-2.html

Kontakt:

 

http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html


Ważne dotacje na innowacje w rolnictwie


Wysokość wsparcia maks. 500 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że w odniesieniu do: – kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, kosztów badań, a także kosztów bieżących, limit ten wynosi w sumie 5 000 000 zł, – kosztów ogólnych limit ten wynosi 500 000 zł. Poziom pomocy: – w przypadku kosztów ogólnych i kosztów bieżących – 100% kosztów kwalifikowalnych, – w przypadku kosztów badań – 90% kosztów kwalifikowalnych, – w przypadku kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia – 50% kwalifikowalnych.


Budżet programu 250.000.000 zł.


Wnioskowanie przez internet

  • Nie

Partner zagraniczny

  • Nie

Finansowanie

  • refundacja

Wnioskodawca

  • Osoba fizyczna
  • MŚP
  • Duża firma

Rodzaj wsparcia

  • dotacja

Materiał żródłowy : https://granty.pl/7673/?fbclid=IwAR0amfxPIJXaA5uKNSMCCrX5hy_G2KZAG6Fuow1FGSeTCL02yuj0fWQALIY