Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027

Lokalna Strategia Rozwoju opracowana została w oparciu o założenie uwzględniające partycypację mieszkańców obszaru LGD na każdym etapie przygotowania oraz realizacji strategii. W celu opracowania LSR wykorzystano ogólnodostępne dane statystyczne, wyniki badań własnych (np. ewaluacji) i badań przeprowadzonych przez inne podmioty oraz przede wszystkim działania partycypacyjne ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa osób reprezentujących grupę interesu sektora gospodarczego, społecznego i publicznego, a także osób młodych, seniorów i osób w niekorzystnej sytuacji (np. konsultacje społeczne).

Zachęcamy do lektury głównych założeń dla nowej perspektywy .

PLAN KOMUNIKACJI Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ NA LATA 2023-2027

Na podstawie wyników konsultacji społecznych przeprowadzanych w procesie przygotowania LSR określono główne cele Planu komunikacji – które mają na celu skuteczne prowadzenie działań komunikacyjnych oraz ich bieżącego monitoringu i ewaluacji. W planie komunikacji przygotowano dokładny plan w którym określono cele, działania komunikacyjne, grupy docelowe i różnorodne środki przekazu, dostosowane do potrzeb mieszkańców obszaru LGD, w tym osób młodych do 25 r.ż., seniorów powyżej 60 r.ż., osób w niekorzystnej sytuacji. Założenia te mają przyczynić się do zapewnienia szerokiej współpracy na linii LGD – społeczność lokalna.

Lokalna strategia Rozwoju na lata 2023 – 2027