Dzień tygodnia: niedziela, 14 lipiec 2024 |

Konsultacje w sprawie zmian w LSR

Konsultacje zmiany LSR.

W związku z kwalifikowaniem się Lokalnej Grupy Działania „Ziemia  Chełmońskiego” do ubiegania się o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na zasadach określonych w piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2019 r.  – Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” informuje o podjęciu procedury aktualizacji LSR i przedstawia zaktualizowaną wersję dokumentu do konsultacji:

Lokalna Strategia Rozwoju – KONSULTACJE _LUTY _2020 :  LSR_LUTY_2020_POD_KONSULTACJE

Zmiana zapisów w LSR  dotyczy zmian wskazanych poniżej:

 1. W wyniku podwyższenia wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) :

1.W rozdziale VIII BUDŻET LSR – Tabela 32 Podział budżetu LGD „Ziemia Chełmońskiego” (strona 48)

– aktualizuje się kwotę na realizację celu ogólnego Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023r. –  6  050 000,00  w tym:

 • dla poddziałania 1.1.1. Zakładanie działalności gospodarczej – kwota 3 760 000,00 PLN
  – aktualizuje się kwotę dla celu ogólnego Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r. (strona 48)
 • dla poddziałania  2.2.1. Infrastruktura turystyczna i drogowa – kwota  4 050 000,00 PLN

Aktualizuje się część opisową dotycząca podwyższenia kwoty środków przeznaczonych na operacje przyczyniające się  do tworzenia i utrzymania miejsc pracy.

 1. Aktualizuje się Załącznik  nr 4 – Budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze EFSI i zakresy wsparcia tj. realizację operacji w ramach LSR, wdrażanie projektów współpracy, koszty bieżące i aktywizację,  a w przypadku LSR współfinansowanych z EFRROW ( strona  62 ),oraz  „Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020” ( str. 62),
 1. Aktualizuje  się :
 2. Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych  (strona 38),
 3. Wskaźniki produktu  (strona 39 i 40),

III. Aktualizuje się Załącznik nr 3 – Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu ( strona 59 i 61),

 1. W całej strategii aktualizuje się inne dane związane z wyżej wypisanymi zmianami (zmiany zaznaczone wraz pokazaniem poprzedniej oraz nowej wartości).
 2. W całym dokumencie poprawia się drobne literówki i oczywiste omyłki.

Prosimy o zgłaszanie uwag jedynie do proponowanych zmian na załączonym formularzu oraz przesyłanie na adres e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD ul. Warszawska 24 96-321 Żabia Wola w godzinach 9:00-15.00.

Warunkiem rozpatrzenia przekazanej opinii w sprawie zmiany w zapisach w Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemia Chełmońskiego”  jest wskazanie w  w/w opinii numeru telefonu oraz gminy zamieszkania/ działania Wnoszącego.

Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR

Konsultacje  będą trwały przez okres do dnia  10.02.2020 r. – 24.02.2020 r.