Dzień tygodnia: czwartek, 23 maj 2024 |

Rozpoczął się nabór wniosków na inicjatywy oddolne, wsparcie grup samopomocowych i rozwój organizacji. Młode organizacje pozarządowe, obywatelskie grupy nieformalne i samopomocowe z terenu województwa mazowieckiego mogą ubiegać się o mikrodotacje od 1500 do 5000 złotych. W tym roku budżet konkursu wynosi 261 tys. zł.

DO KOGO ADRESOWANY JEST KONKURS?

Konkurs adresowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które:

  1. Zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego.
  2. Wynikają z konkretnych potrzeb lub problemów danej społeczności.
  3. Mają jasno określony cel.
  4. Mają dobrze zaplanowane działania.
  5. Mają rozsądne koszty realizacji
  6. Przewidują działania skierowane do określonej grupy odbiorców, ale wychodzą w swoich działaniach lub dotykają pośrednio (za sprawą rezultatów lub wpływu) całych społeczności.
  7. Są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych.
  8. Umiejętnie i w sposób przemyślany angażują zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
  9. Mają potencjał do zapoczątkowania trwałej zmiany w społeczności lokalnej.

TERMINY I WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski konkursowe należy składać w terminie od 25 lutego do 18 marca 2019 roku do godz. 12:00 za pomocą generatora on-line.

Ocenie ekspertów podlegać będą wyłącznie wnioski o dofinansowanie złożone przez formularz wniosku dostępny na stronie https://generator.mazowszelokalnie.pl/. Wszelkie inne wnioski, przesyłane pocztą elektroniczną, tradycyjną, faksem czy innymi środkami komunikacji, a także dostarczane do siedziby Operatorów lub Ambasadorów FIO nie będą podlegały ocenie i rozpatrzeniu. Dodatkowo nie będą rozpatrywane żadne inne formy wnioskowania o wsparcie finansowe, w postaci pisma, petycji, wniosków itp. Złożenie wniosku o dofinansowanie w określonym terminie jest jedyną drogą umożliwiająca otrzymanie dofinansowanie w konkursie FIO Mazowsze Lokalnie.

TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW

W Konkursie FIO-Mazowsze Lokalnie 2019 wniosek ma formę fiszki projektowej. Fiszka pozwala na opisanie działań w sposób krótki i konkretny, nie wymaga podawania szczegółowego budżetu oraz harmonogramu.

Szczegółowe zasady Konkursu, w tym procedura wyboru projektów, została opisana w Regulaminie Konkursu oraz Poradniku Wnioskodawcy, które dostępne są na stronie http://mazowszelokalnie.pl/do-pobrania-2/.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie FIO-Mazowsze Lokalnie 2019!

Po wejściu na stronę, wybierzcie ścieżkę konkursową- wtedy otworzy się odpowiedni formularz.

Warto zwrócić uwagę, że generator ma zegar, który odlicza czas pozostały do końca sesji. Przed upływem tego czasu należy zapisać wniosek, aby nie utracić danych. Powodzenia!