Dzień tygodnia: czwartek, 23 maj 2024 |
 • 9 kwietnia 2019
 • 12:00

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady LGD

 

Na podstawie § 15 pkt. 8 Statutu  Stowarzyszenia  LGD „Ziemia  Chełmońskiego” oraz § 9 Regulaminu Pracy  Rady  LGD  uprzejmie zapraszam  na  Posiedzenie  Rady LGD, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019r. (wtorek ),  godzina 12.00 w Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie , ul. Żyrardowska  4, 96-320 Mszczonów.

Proponowany Porządek  Posiedzenia Rady LGD „Ziemia Chełmońskiego”

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2018/G – aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023r. w ramach  poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach  strategii rozwoju  lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz  podpisanie deklaracji bezstronności.
 5. Ocena wniosków w ramach procedury oceny zgodności operacji z LSR i zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 6. Sporządzenie listy wniosków o powierzenie grantu nie zgodnych z LSR.
 7. Sporządzenie listy wniosków o powierzenie grantu wybranych do dofinansowana zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowana, ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu – podjęcie uchwał.
 8. Wolne  wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie  posiedzenia.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady

Halina Wawruch

Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady 9.03.2019