Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Co ciekawego w LGD „Ziemia Chełmońskiego”?

W 2018 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” obchodziło już 10 urodziny. LGD realizuje swoją misję stanowiącą cele zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju czyli dokumencie, który jest wyznacznikiem działalności Stowarzyszenia. Zgodnie z nim, LGD dąży do stymulowania aktywności mieszkańców, podniesienia standardu życia na swoim obszarze oraz wspiera mieszkańców w kierunku rozwoju przedsiębiorczości.

Ubiegły rok był dla Stowarzyszenia bardzo aktywny. Pracownicy wspierali beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie projektów wybranych przez Radę LGD w ramach naborów na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej prowadzonych w 2016 i 2017 roku. Z doradztwa w zakresie realizacji i rozliczenia projektów skorzystało wiele osób, zarówno tych zakładających przedsiębiorstwa, jak i przedsiębiorcy rozwijający swoje działalności. Odbyło się też szkolenie dotyczące realizacji projektów zgodnie z zasadą konkurencyjności i wytycznymi w zakresie wizualizacji PROW. W ubiegłym roku LGD przeprowadziła kolejny nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia „Infrastruktura turystyczna i drogowa”.

We wrześniu ub. roku, po raz jedenasty obchodziliśmy Dzień Szarlotki, który zorganizowaliśmy w Żabiej Woli przy współpracy z Domem Kultury w Żabiej Woli, Stowarzyszeniem „Bezdomniaki Żabiowolskie” oraz Wolontariatem w Żabiej Woli. Cały dochód z Dnia Szarlotki przeznaczony został na pomoc bezdomnym zwierzętom z Żabiej Woli i okolic. Najwięcej emocji wśród festynowej publiczności wzbudziły rozstrzygnięcia licznych konkursów ogłoszonych przez LGD (m.in. konkurs o tytułu najsmaczniejszej i najładniejszej szarlotki w kategorii „Open”, konkurs fotograficzny „Psie i kocie focie”). Spośród licznych stoisk najbardziej oblegana była „Kawiarenka pod jabłonką”, zainteresowaniem cieszyła się też zabawa polegająca na poszukiwaniu geocachingowego skarbu. „Dobre praktyki” prezentowali przedsiębiorcy z obszaru LGD, którzy otrzymali od Stowarzyszenia grant finansowy. Liczne stoiska prowadzili także rękodzielnicy sprzedający drewniane rzeźby, ręcznie wyrabiane poduszki oraz gastronomię.

LGD wspiera także inicjatywy lokalne podejmowane przez mieszkańców. W ub. roku grupa Żabiowolscy Geocachingowcy zrealizowała projekt „Od mugola do keszera” dofinansowany w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie 2018”. Stowarzyszenie jako organizacja wspierająca zapewniło obsługę finansowo-księgową tego przedsięwzięcia. W strategicznych miejscach w Gminie Żabia Wola utworzone są skrzynki geocahing. Jednym z celów projektu było zapoznanie mieszkańców z formą zabawy jaką jest geocaching i zachęcenie do poznania nowej pasji. Zrealizowano szereg szkoleń połączonych z udziałem w zabawie prowadzonej przez doświadczonych keszerów.

W grudniu 2018 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD „Zielone Sąsiedztwo” z pobliskiej Podkowy Leśnej złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wniosek o dofinansowanie projektu współpracy pn. „Kluby Inteligencji Finansowej”. W br. planujemy realizację działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach ww. LGD.

Rok 2018 zakończyliśmy ogłoszeniem naboru grantowego w zakresie tematycznym „Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne oraz działania promocyjno-informacyjne”. W naborze złożono 31 wniosków, których wartość znacznie przewyższyła dostępny limit naboru  (300 tys. zł). Obecnie  jesteśmy w trakcie weryfikacji i wyboru operacji do dofinansowania, o postępach w procesie na bieżąco informujemy na naszej stronie  internetowej (www.ziemiachelmonskiego.pl)  oraz FB.

Na 2019 rok LGD ma także ambitne plany, poza ww. działaniami, zamierzamy bowiem m.in. ogłosić nabór wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej, a także nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego ukierunkowanego na dofinansowanie publikacji promujących obszar LGD.

emoji lgd

W marcu br. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie wyróżnił działalność LGD „Ziemia Chełmońskiego”, która znalazła się wśród najlepiej funkcjonujących na Mazowszu pod względem stopnia rozdysponowanych środków i osiągniętych wskaźników w ramach pierwszego kamienia milowego. Kwota środków zakontraktowanych w ramach wniosków wybranych przez LGD w aktualnej perspektywie finansowej wynosi ok. 6,9 mln złotych, co stanowi ok. 79,7% przyznanych LGD puli środków. W ramach naborów na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej umowy o przyznanie pomocy podpisało łącznie 31 beneficjentów, a w ramach naboru na rozwój infrastruktury turystycznej i drogowej – 9. Dzięki temu Stowarzyszenie  znalazło się w gronie organizacji najskuteczniej wdrażających LSR i otrzyma dodatkowe środki finansowe na jej realizację, co pozwoli na uruchomienie dodatkowego wsparcia dla Beneficjentów z terenu LGD. Należy podkreślić, że nie byłoby to możliwe bez aktywności lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i samorządów gminnych, których ogromne zaangażowanie i ciekawe pomysły umożliwiły dokonanie trafnych wyborów i przyczyniły się do osiągnięcia zakładanych wskaźników.