Dzień tygodnia: sobota, 13 sierpień 2022 |

SPOTKANIA DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH – 2 terminy

SPOTKANIA DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Przypominamy, że trwają zapisy na spotkania organizowane w ramach projektu „REAKTYWACJA inicjatyw obywatelskich na Ziemi Chełmońskiego”
Termin i miejsce:
✅27 lipca 2022, START godz. 17.00, Szkoła Podstawowa w Lutkówce (gmina Mszczonów)
✅28 lipca 2022, START godz. 17.00, Świetlica wiejska w Drybusie (gmina Baranów)
Szczegóły na plakatach ⤵️
plakat 1

Uwaga – zmiana formularzy wniosków o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy dla poddziałania 19.2

Zmiana strony ARiMR

Szanowni Państwo,  na stronie internetowej www.mazowieckie.ksow.pl zostały zamieszczone nowe formularze wniosków o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy dla poddziałania 19.2 Operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz poddziałania Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

 UWAGA

Mianowicie, wszystkie sprawy dla których rozpoczął się już proces płatności (tj. złożony został wniosek o płatność pierwszej transzy/płatności pośredniej) i przewiduje się złożenie wniosku o płatność drugiej transzy pomocy/płatności końcowej, obowiązuje formularz wniosku o płatność w wersji 4z.

Natomiast w sytuacji, gdy w danej sprawie nie był jeszcze składany żaden wniosek o płatność obowiązuje formularz wniosku o płatność w wersji 5z.

Poziom satysfakcji mieszkańców – ANKIETA

Poziom satysfakcji mieszkańców

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie objętej Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020.

Strategia ta została opracowana wspólnie z mieszkańcami a celem jej było zaplanowanie a następnie zrealizowanie szeregu działań i przedsięwzięć, które miały wpłynąć na poprawę jakości życia oraz rozwiązanie potrzeb mieszkańców obszaru LGD

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

strzałka dół

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=17aeeccd&&b=627e126181&&c=e8cf0bf3

Jak funkcjonują smart wsie?

Nie ma jednej, prostej definicji, która tłumaczyłaby, czym jest „smart wieś” czy „smart village”. Nie możemy przełożyć tej definicji na „inteligentną wieś” czy „sprytną wieś”. Każda wieś, społeczność jest inna, więc przykładanie jednej definicji „smart” jest niemożliwe. Istotą podejścia do rozwoju lokalnego, rozwoju obszarów wiejskich jest przecież także zauważenie, że każda wieś jest inna. Można założyć, że smart wieś, to po prostu wieś z pomysłami.

 

POMYSŁ, ULEPSZENIE, „TRICK”, „SZTUCZKA”

Smart pomysły to takie, które są odpowiedzią na konkretne potrzeby czy problemy, które się pojawiają.  Sama Fundacja Wspomagania Wsi, a wcześniej Fundacja Wspomagająca Zaopatrzenie Wsi w Wodę wspierała  społeczności lokalne w budowie wodociągów. Dostarczanie bieżącej wody na obszarach wiejskich było ideą „smart” na tamte czasy.

 

WIEŚ OTWARTA NA OTOCZENIE

Wieś smart to wieś otwarta na otoczenie i wieś zapraszająca do współpracy innych. To wieś korzystająca, czerpiąca ze swojego otoczenia. Najczęściej pomysły smart przychodzą z zewnątrz.

 

TECHNOLOGIA TO TYLKO NARZĘDZIE

W podejściu smart technologie, czyli Internet, maszyny, urządzenia to tylko narzędzia, które pomogą wdrożyć dane rozwiązanie. Pandemia „przysłużyła się” wielu projektom opartym o nowe Internet. Mieliśmy zdalne nauczanie, teleporady medyczne, rozwinął się handel w sieci, także produktów rolniczych.

 

DOBRE DLA WSZYSTKICH

Pomysł smart to pomysł, ulepszenie, które służy całej społeczności. Najlepszym antyprzykładem są farmy przemysłowe, których w Polsce mamy już ponad 700, a wciąż budują się nowe, najczęściej wbrew społeczności lokalnej. Farmy te są bardzo „smart”, w tym sensie, że jeden pracownik przy pomocy techniki i maszyn może obsłużyć jednocześnie 2 tysiące świń. Ale to nie oznacza, że dana wieś z taką chlewnią jest „smart”, bo zyskuje na niej jeden człowiek – jej właściciel.

 

NIEKONIECZNIE ZA DUŻE PIENIĄDZE

Pomysły smart to zazwyczaj ulepszenia małe, proste i niewymagające dużych środków finansowych. Przykładem pomysłu smart jest ogród deszczowy w Piasecznej Górce, w województwie świętokrzyskim. Przy intensywnych opadach deszczu zalewana była publiczna droga. Aby zaradzić lokalnym podtopieniom, lokalna społeczność pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 14 000 zł na założenie ogrodu deszczowego. Ogród deszczowy to obniżenie terenu, na którym zasadzono odpowiednio dobraną roślinność retencjonującą wodę.

 

SPOŁECZNE SMART PROJEKTY

Projekty smart służą scalaniu społeczności, przeciwdziałają samotności na wsi. Jednym z takich przykładów jest budowa stacjonarnego wiejskiego Hospicjum na Podlasiu. Inne, proste pomysły, to np. biblioteczki w dawnych budkach telefonicznych, specjalne ławki z szufladami na książki czy czasopisma, czyli tzw. bookcrossing.

 

ZMNIEJSZENIE DYSTANSU

Zmniejszenie dystansu między mieszkańcami lub między mieszkańcami a usługami to kolejna rola pomysłów „smart”. Strona internetowa sołectwa, portal Fundacji Wspomagania Wsi Wszechnica to również projekty smart.

 

Z POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Projekty smart są przyjazne środowisku, pozostawiają jak najmniejszy węglowy ślad. Przykładem jest Ostoja Natury, która produkuje ekologiczną żywność także dla mieszkańców Warszawy i Trójmiasta. Założyciel Ostoi powiedział w reportażu, że chciał założyć gospodarstwo, które będzie w zasięgu jednej baterii dostawczego, elektrycznego auta.

 

WIEŚ „ODPORNA NA KRYZYSY”

Wieś „smart” to taka, w której ludzie potrafią dogadać się ze sobą, potrafią skutecznie komunikować swoje potrzeby, wspólnie wypracowują rozwiązania dla nich najlepsze. Pandemia pokazała, co to znaczy być odpornym na kryzys: lokalne sklepy, harcerze proponowali seniorom dostawy żywności i dbali o najbardziej narażonych na chorobę.

 

POWRÓT DO TRADYCJI

Innowacje na wsi to często powrót do dobrych tradycji, czerpanie z nich w twórczy sposób. Sięganie do pomysłów mądrych, a zapomnianych. To sadzenie krzewów, wierzb na miedzach przeciwdziałających wywiewaniu gleby. To kwietne łąki, które kiedyś były na wsi powszechne przed każdym domem. Dziś łąki kwietne służyć mają zapylaczom, których jest coraz mniej. To systemy nawadniania, dziś wspierane technologiami.

 

KONIECZNY JEST LIDER

Pomysły smart zawsze inicjuje lokalny lider, który ściśle współpracuje z samorządem. Coraz częściej są to liderzy, którzy przeprowadzili się na wieś z miasta. Mamy liderów lokalnych, „samorodny skarb” każdej społeczności, są też liderzy wykształceni w projektach.

 

materiał źródłowy: Fundacja Wspomagania Wsi

Konsultacje w sprawie zmian w LSR – 2022r. – zmiana wskaźników

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” informuje o podjęciu procedury aktualizacji LSR. 

Zmienia się Lokalną Strategię Rozwoju LGD  poprzez aktualizację dla przedsięwzięcia 3.2.1  oraz przedsięwzięcia 3.1.3 stanowiącego załącznik  do LSR.

Zmiana zapisów w LSR  dotyczy zmian wskazanych poniżej: konsultacje_LSR_ZMIANY_05 2022r

Prosimy o zgłaszanie uwag jedynie do proponowanych zmian na załączonym formularzu oraz przesyłanie na adres e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD ul. Warszawska 24 96-321 Żabia Wola w godzinach 9:00-15.00.

Warunkiem rozpatrzenia przekazanej opinii w sprawie zmiany w zapisach w Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemia Chełmońskiego” jest wskazanie w w/w opinii numeru telefonu oraz gminy zamieszkania/ działania Wnoszącego.

2022_Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR . docx

Konsultacje  będą trwały przez okres do dnia – 18 – 29.05.2022. r.