Dzień tygodnia: piątek, 14 czerwiec 2024 |

Operacja pn. „Aktywni mieszkańcy, silne organizacje – szansą lepszej przyszłości na Ziemi Chełmońskiego” skierowana jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz członków grup nieformalnych, osób fizycznych zainteresowanych podejmowaniem aktywności obywatelskiej na obszarze Ziemi Chełmońskiego tj. z obszarów wiejskich gmin: Radziejowice, Jaktorów, Żabia Wola, Grodzisk Mazowiecki, Baranów, Sochaczew, Teresin, Rybno, Nowa Sucha oraz miejsko-wiejskiej gminy Mszczonów.

Środki na realizację operacji zostały pozyskane w 2024r. z Budżetu Zarządu Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa
Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie pn. „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej”

Celem zadania jest wzmocnienie potencjału i aktywności min. 20 organizacji i inicjatyw obywatelskich oraz utworzenie przestrzeni do działalności obywatelskiej i społecznej mieszkańców z obszaru objętego zadaniem do końca grudnia 2024 r. poprzez działania edukacyjne i doradcze.

W ramach działań projektowych zaplanowane zostały działania takie jak:

50 h specjalistycznego doradztwa w zakresie : księgowości i finansów, zagadnień prawnych (w tym m.in. wprowadzenia zmian w KRS, rejestracja organizacji, OPP, przygotowania uchwał, umów i innych dokumentów związanych z prowadzeniem organizacji), zarządzania organizacją i projektami (w tym m.in. planowanie źródeł finansowania działań statutowych, zarządzanie zasobami ludzkimi, pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie) ,

Organizacja warsztatów i spotkań tematycznych w tym:

Organizacja trzech warsztatów :

  • pierwszy dotyczący przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektów,
  • drugi – związane z rozwojem osobistym liderek i liderów, który służyć będzie podniesieniu i wzmocnieniu ich kompetencji, wyposażenia w narzędzia służące do budowania i wzmacniania zespołu, wprowadzania zmiany czy budowania wizji organizacji.
  • trzeci warsztat związany z angażowaniem młodych osób do działań w organizacjach pozarządowych, sposobów ich motywowania, przepisów związanych z organizacją wolontariatu etc. – zostanie skierowany do przedstawicieli organizacji, w tym także młodych osób z obszaru objętego działaniem (np. młodzieżowych drużyn pożarniczych). Spotkanie warsztatowe zostanie zakończone kursem pierwszej pomocy przeprowadzonym przez uprawnioną osobę w ramach wolontariatu.

Organizację czterech otwartych spotkań, których tematy będą dotyczyły najbardziej priorytetowych kwestii dla trzeciego sektora (np. zasad rejestracji i prowadzenia działalności przez KGW, źródeł finansowania działań organizacji, zasad prowadzenia działalności odpłatnej, diagnozowania potrzeb mieszkańców, prowadzenia księgowości w organizacji.

Spotkania tematyczne, zakres oraz forma zajęć będą dobrane adekwatnie do pojawiających się potrzeb i problemów.

Zadanie publiczne pn.” Aktywni mieszkańcy, silne organizacje – szansą lepszej przyszłości na Ziemi Chełmońskiego” dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy do współpracy: zgłoszenia poprzez mail: drogowskazy@ziemiachelmonskiego.pl lub telefonicznie: tel. 46 858 91 51