Dzień tygodnia: środa, 29 czerwiec 2022 |

Jak funkcjonują smart wsie?

Nie ma jednej, prostej definicji, która tłumaczyłaby, czym jest „smart wieś” czy „smart village”. Nie możemy przełożyć tej definicji na „inteligentną wieś” czy „sprytną wieś”. Każda wieś, społeczność jest inna, więc przykładanie jednej definicji „smart” jest niemożliwe. Istotą podejścia do rozwoju lokalnego, rozwoju obszarów wiejskich jest przecież także zauważenie, że każda wieś jest inna. Można założyć, że smart wieś, to po prostu wieś z pomysłami.

 

POMYSŁ, ULEPSZENIE, „TRICK”, „SZTUCZKA”

Smart pomysły to takie, które są odpowiedzią na konkretne potrzeby czy problemy, które się pojawiają.  Sama Fundacja Wspomagania Wsi, a wcześniej Fundacja Wspomagająca Zaopatrzenie Wsi w Wodę wspierała  społeczności lokalne w budowie wodociągów. Dostarczanie bieżącej wody na obszarach wiejskich było ideą „smart” na tamte czasy.

 

WIEŚ OTWARTA NA OTOCZENIE

Wieś smart to wieś otwarta na otoczenie i wieś zapraszająca do współpracy innych. To wieś korzystająca, czerpiąca ze swojego otoczenia. Najczęściej pomysły smart przychodzą z zewnątrz.

 

TECHNOLOGIA TO TYLKO NARZĘDZIE

W podejściu smart technologie, czyli Internet, maszyny, urządzenia to tylko narzędzia, które pomogą wdrożyć dane rozwiązanie. Pandemia „przysłużyła się” wielu projektom opartym o nowe Internet. Mieliśmy zdalne nauczanie, teleporady medyczne, rozwinął się handel w sieci, także produktów rolniczych.

 

DOBRE DLA WSZYSTKICH

Pomysł smart to pomysł, ulepszenie, które służy całej społeczności. Najlepszym antyprzykładem są farmy przemysłowe, których w Polsce mamy już ponad 700, a wciąż budują się nowe, najczęściej wbrew społeczności lokalnej. Farmy te są bardzo „smart”, w tym sensie, że jeden pracownik przy pomocy techniki i maszyn może obsłużyć jednocześnie 2 tysiące świń. Ale to nie oznacza, że dana wieś z taką chlewnią jest „smart”, bo zyskuje na niej jeden człowiek – jej właściciel.

 

NIEKONIECZNIE ZA DUŻE PIENIĄDZE

Pomysły smart to zazwyczaj ulepszenia małe, proste i niewymagające dużych środków finansowych. Przykładem pomysłu smart jest ogród deszczowy w Piasecznej Górce, w województwie świętokrzyskim. Przy intensywnych opadach deszczu zalewana była publiczna droga. Aby zaradzić lokalnym podtopieniom, lokalna społeczność pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 14 000 zł na założenie ogrodu deszczowego. Ogród deszczowy to obniżenie terenu, na którym zasadzono odpowiednio dobraną roślinność retencjonującą wodę.

 

SPOŁECZNE SMART PROJEKTY

Projekty smart służą scalaniu społeczności, przeciwdziałają samotności na wsi. Jednym z takich przykładów jest budowa stacjonarnego wiejskiego Hospicjum na Podlasiu. Inne, proste pomysły, to np. biblioteczki w dawnych budkach telefonicznych, specjalne ławki z szufladami na książki czy czasopisma, czyli tzw. bookcrossing.

 

ZMNIEJSZENIE DYSTANSU

Zmniejszenie dystansu między mieszkańcami lub między mieszkańcami a usługami to kolejna rola pomysłów „smart”. Strona internetowa sołectwa, portal Fundacji Wspomagania Wsi Wszechnica to również projekty smart.

 

Z POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Projekty smart są przyjazne środowisku, pozostawiają jak najmniejszy węglowy ślad. Przykładem jest Ostoja Natury, która produkuje ekologiczną żywność także dla mieszkańców Warszawy i Trójmiasta. Założyciel Ostoi powiedział w reportażu, że chciał założyć gospodarstwo, które będzie w zasięgu jednej baterii dostawczego, elektrycznego auta.

 

WIEŚ „ODPORNA NA KRYZYSY”

Wieś „smart” to taka, w której ludzie potrafią dogadać się ze sobą, potrafią skutecznie komunikować swoje potrzeby, wspólnie wypracowują rozwiązania dla nich najlepsze. Pandemia pokazała, co to znaczy być odpornym na kryzys: lokalne sklepy, harcerze proponowali seniorom dostawy żywności i dbali o najbardziej narażonych na chorobę.

 

POWRÓT DO TRADYCJI

Innowacje na wsi to często powrót do dobrych tradycji, czerpanie z nich w twórczy sposób. Sięganie do pomysłów mądrych, a zapomnianych. To sadzenie krzewów, wierzb na miedzach przeciwdziałających wywiewaniu gleby. To kwietne łąki, które kiedyś były na wsi powszechne przed każdym domem. Dziś łąki kwietne służyć mają zapylaczom, których jest coraz mniej. To systemy nawadniania, dziś wspierane technologiami.

 

KONIECZNY JEST LIDER

Pomysły smart zawsze inicjuje lokalny lider, który ściśle współpracuje z samorządem. Coraz częściej są to liderzy, którzy przeprowadzili się na wieś z miasta. Mamy liderów lokalnych, „samorodny skarb” każdej społeczności, są też liderzy wykształceni w projektach.

 

materiał źródłowy: Fundacja Wspomagania Wsi

Konsultacje w sprawie zmian w LSR – 2022r. – zmiana wskaźników

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” informuje o podjęciu procedury aktualizacji LSR. 

Zmienia się Lokalną Strategię Rozwoju LGD  poprzez aktualizację dla przedsięwzięcia 3.2.1  oraz przedsięwzięcia 3.1.3 stanowiącego załącznik  do LSR.

Zmiana zapisów w LSR  dotyczy zmian wskazanych poniżej: konsultacje_LSR_ZMIANY_05 2022r

Prosimy o zgłaszanie uwag jedynie do proponowanych zmian na załączonym formularzu oraz przesyłanie na adres e-mail: biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub dostarczenie osobiście do Biura LGD ul. Warszawska 24 96-321 Żabia Wola w godzinach 9:00-15.00.

Warunkiem rozpatrzenia przekazanej opinii w sprawie zmiany w zapisach w Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemia Chełmońskiego” jest wskazanie w w/w opinii numeru telefonu oraz gminy zamieszkania/ działania Wnoszącego.

2022_Formularz zgłaszania uwag do zmian w LSR . docx

Konsultacje  będą trwały przez okres do dnia – 18 – 29.05.2022. r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” 30.05.2022r. (I termin 12.30, II termin godz. 13.00)

spotkanie
Szanowni Członkowie Stowarzyszenia LGD Ziemia Chełmońskiego
  zapraszamy w dniu 30 maja  2022 r. na  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”
 (I termin 12.30, II termin godz. 13.00).

 Forma posiedzenia

Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego  wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 powodującym COVID-19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej aplikacji Teams Microsoft w formie transmisji  on-line. Podczas posiedzenia zapewniona zostanie transmisja obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym, dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której członek stowarzyszenia będzie mógł wypowiadać się w toku obrad oraz wykonywać osobiście lub przez pełnomocnika prawo głosu w toku posiedzenia.

Zaproszenie na Walne _ 30 05 2022

✅❗️Przypomnienie dla Wnioskodawców tzw. PREMII – ważne ✅❗️

 

 ✅ ❗️  W A Ż N E  ✅ ❗️

W związku z informacjami przekazanymi przez ARIMR oraz pojawiającymi się pytaniami Beneficjentów działania 19.2, pragnę przypomnieć zasady realizacji operacji:

  1. Wyprzedzające finansowanie przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy może być wykorzystane jedynie na koszty kwalifikowalne. Dlatego też, jeśli VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym operacji nie może zostać zapłacony z ww. rachunku. Podkreślam, że zgodnie z obowiązującymi procedurami, środki finansowe będą wypłacone, wyłącznie w części dotyczącej operacji lub jej etapu w odniesieniu do poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
  1. Na etapie pierwszej transzy „dz. premie”, w przypadku gdy podejmowana działalność gospodarcza jest bezpośrednio związana z budynkiem, Samorząd Województwa sprawdza czy ww. działalność może być prowadzona we wskazanym w umowie/biznesplanie budynku. Tym samym, Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu (decyzja pozwolenie na budowę/użytkowanie, opis techniczny projektu budowlanego będącego załącznikiem do decyzji, wypis z rejestru gruntów i budynków itp.) potwierdzającego status budynku/obiektu (handlowy, usługowy, produkcyjny itp.). Jeśli Beneficjent nie dysponuje obiektem do prowadzenia działalności gospodarczej o określonym charakterze jest zobowiązany do przedstawienia wniosku o zmianę sposobu użytkowania, a na drugiej transzy potwierdzenia organu, że nie wniósł sprzeciwu do złożonego wniosku.

Pozyskaliśmy środki na realizację projektu: „REAKTYWACJA inicjatyw obywatelskich na Ziemi Chełmońskiego”

Udało nam się pozyskać  środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „REAKTYWACJA inicjatyw obywatelskich na Ziemi Chełmońskiego”.

W ramach działań projektowych zaplanowaliśmy:

  • szkolenia
  • specjalistyczne doradztwo w  tym między innymi w zakresie księgowości, prawa, zarządzania organizacją czy pozyskiwania środków na działalność
  • tworzenie krótkich filmów promujących  organizacje i aktywnych społeczników z terenu Ziemi Chełmońskiego.

Działania skierowane będą do  organizacji pozarządowych , Kół Gospodyń Wiejskich,  OSP,  grup nieformalnych a także osób które planują aktywniej włączyć się w działania lokalne  .

Projekt jest dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego

REAKTYWACJA inicjatyw obywatelskich na Ziemi Chełmońskiego | Ziemia Chelmonskiego

reaktywacja dzo