Dzień tygodnia: piątek, 22 wrzesień 2023 |

 

 ✅ ❗️  W A Ż N E  ✅ ❗️

W związku z informacjami przekazanymi przez ARIMR oraz pojawiającymi się pytaniami Beneficjentów działania 19.2, pragnę przypomnieć zasady realizacji operacji:

  1. Wyprzedzające finansowanie przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy może być wykorzystane jedynie na koszty kwalifikowalne. Dlatego też, jeśli VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym operacji nie może zostać zapłacony z ww. rachunku. Podkreślam, że zgodnie z obowiązującymi procedurami, środki finansowe będą wypłacone, wyłącznie w części dotyczącej operacji lub jej etapu w odniesieniu do poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
  1. Na etapie pierwszej transzy „dz. premie”, w przypadku gdy podejmowana działalność gospodarcza jest bezpośrednio związana z budynkiem, Samorząd Województwa sprawdza czy ww. działalność może być prowadzona we wskazanym w umowie/biznesplanie budynku. Tym samym, Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu (decyzja pozwolenie na budowę/użytkowanie, opis techniczny projektu budowlanego będącego załącznikiem do decyzji, wypis z rejestru gruntów i budynków itp.) potwierdzającego status budynku/obiektu (handlowy, usługowy, produkcyjny itp.). Jeśli Beneficjent nie dysponuje obiektem do prowadzenia działalności gospodarczej o określonym charakterze jest zobowiązany do przedstawienia wniosku o zmianę sposobu użytkowania, a na drugiej transzy potwierdzenia organu, że nie wniósł sprzeciwu do złożonego wniosku.