Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

ROZLICZENIE GRANTU 

Zgodnie z zapisami PROCEDURY OCENY I WYBORU GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH –  przypominamy: 

1.      Rozliczenie grantu następuje po złożeniu przez Grantobiorcę do LGD wniosku o rozliczenie grantu (w terminie określonym w umowie o powierzenie grantu) wraz z wymaganymi dokumentami, potwierdzającymi prawidłową realizację zadania i poniesienie kosztów wraz z potwierdzeniem zapłaty, protokołami odbioru i dokumentacją zdjęciową przeprowadzonych zadań.

2.      Wniosek o rozliczenie grantu składa się bezpośrednio (przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie LGD w wersji papierowej (oryginał)
i elektronicznej (po 1 egzemplarzu). Podczas składania wniosku
o rozliczenie grantu należy okazać pracownikowi biura LGD oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, w celu stwierdzenia zgodności kopii i oryginałów.

3.      Wniosek o rozliczenie grantu zostanie w terminie 60 dni zweryfikowany przez biuro LGD, w przypadku stwierdzenia uchybień lub braków
w złożonej dokumentacji, Grantobiorca zostanie w sposób skuteczny poinformowany o konieczności złożenia uzupełnień / dokonania poprawek / złożenia wyjaśnień.

4.      Uzupełnienia wniosku o rozliczenie grantu składa się w siedzibie LGD w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji o konieczności ich przedłożenia. O terminowości złożenia uzupełnień do wniosku decyduje data jego złożenia w LGD.

5.      Termin na ocenę wniosku ulega zawieszeniu:

–       do czasu odpowiedzi na wezwanie do uzupełnień lub upływu terminu na ich złożenie,

–       w przypadku, gdy w chwili złożenia wniosku o rozliczenie grantu prowadzona jest kontrola zadania – do czasu zakończenia kontroli lub przekazania LGD informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych w razie ich sformułowania, jeśli LGD postanowiła przeprowadzić kontrolę zadania lub w wyniku tej kontroli przekazała Grantobiorcy zalecenia pokontrolne z terminem ich realizacji.

6.      Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę złożenia oraz jest opatrzone pieczęcią LGD oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

7.      Pracownik LGD przyjmuje wniosek wraz z załącznikami. Do wniosku o rozliczenie grantu dołącza się kopie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dowodami zapłaty, dokumentujących poniesione wydatki oraz inne niezbędne załączniki potwierdzone za zgodność z oryginałem pracownika Biura LGD.

8.      W przypadku niezłożenia wniosku w terminie określonym w umowie, LGD wzywa Grantobiorcę do złożenia wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Niezłożenie wniosku w terminie określonym w wezwaniu lub nie aneksowanie umowy o powierzenie grantu w zakresie przesunięcia terminu na złożenie wniosku o rozliczenie grantu (jeśli nie pozostaje to w sprzeczności z przyjętymi terminami realizacji zadania i projektu grantowego), skutkować będzie rozwiązaniem umowy o powierzenie grantu.

9.      Po pozytywnej weryfikacji wniosku o rozliczenie grantu przez biuro LGD, Zarząd LGD dokonuje jego zatwierdzenia.

10.   Kwota grantu wypłacana jest Grantobiorcy w formie refundacji poniesionych kosztów określonych w umowie o powierzenie grantu i uznanych za podstawę do wyliczenia kwoty grantu, zgodnie z wnioskiem o rozliczenie grantu w ciągu 14 dni od dnia zatwierdzenia tego wniosku oraz sprawozdania z realizacji przez Grantobiorcę zadania.

11.   Nie dokonuje się wypłaty kwoty grantu, jeśli Grantobiorca korzystał z wyprzedzającego finansowania, które w całości odpowiada wysokości kwoty grantu albo wypłaca się kwotę grantu w części pomniejszonej o wysokość wypłaconego wyprzedzającego finansowania.

12.   Grantobiorca jest zobowiązany do zwrotu wyprzedzającego finansowania jeśli zostało ono wypłacone w kwocie wyższej niż zatwierdzona do wypłaty kwota grantu – w części stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wypłaconego wyprzedzającego finansowania a zatwierdzoną kwota grantu.

13.   Jeśli Grantobiorca po wypłacie wyprzedzającego finansowania odstąpi od realizacji zadania – będzie zobowiązany do zwrotu wyprzedzającego finansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia doręczenia informacji o konieczności zwrotu nienależnie pobranej kwoty wyprzedzającego finansowania.

 

1.      Po zakończeniu realizacji zadania, wraz z wnioskiem o rozliczenie grantu, Grantobiorca składa LGD sprawozdanie z realizacji przez Grantobiorcę zadania.

2.      Sprawozdanie jest składane w formie papierowej podpisanej przez Grantobiorcę lub osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy, lub pełnomocnika, bezpośrednio w Biurze LGD. W przypadku, gdy Grantobiorcą jest sformalizowana grupa nieposiadająca zdolności prawnej, sprawozdanie podpisywane jest przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, w ramach którego grupa ta została powołana.

3.      LGD może wezwać Grantobiorcę do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdania, wyznaczając Grantobiorcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni. Weryfikacja jest prowadzona w ramach oceny wniosku o rozliczenie grantu

4.      Niezłożenie sprawozdania lub uzupełnienia/korekty sprawozdania wstrzymuje wypłatę środków i stanowi przyczynę rozwiązania umowy o powierzenie grantu.

FORMULARZE DOKUMENTÓW – niezbędnych dla Grantobiorcy  do przeprowadzenia  rozliczenia  grantu:

Pełna wersja procedury  do pobrania:

Granty – aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023r.