Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

LGD „Ziemia Chełmońskiego”  informuje, że na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji. Protest wnosi się do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy RLKS, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, przysługuje prawo wniesienia protestu od:
– negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo
– nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS, albo
– wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

 

Protest należy złożyć osobiście w Biurze LGD lub przesłać pocztą na adres LGD:

Stowarzyszenie LGD Ziemia Chełmońskiego

Ul. Warszawska 24

096-321 Żabia Wola

O zachowaniu terminu na złożenie protestu decyduje data wpływu protestu w Biurze LGD, w przypadku jego osobistego wniesienia, albo data stempla pocztowego.
Wzór protestu LGD Ziemia Chelmonskiego