Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

logotypy fio niw lgd msh


logo

Lokalna Grupa Działania (LGD), to rodzaj partnerstwa tworzonego na obszarach wiejskich, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji, instytucji, mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru należącego do LGD. Działania, które są podejmowane przez LGD są skierowane do mieszkańców terenu 10 gmin członkowskich: Żabia Wola, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Radziejowice, Teresin, Baranów, Sochaczew, Nowa Sucha oraz Rybno.

Misję LGD „Ziemia Chełmońskiego” stanowią cele zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju czyli dokumencie, który jest wyznacznikiem działalności Stowarzyszenia. Zgodnie z nim, Lokalna Grupa Rozwoju dąży do stymulowania aktywności mieszkańców, podniesienia standardu życia na swoim obszarze oraz wspiera mieszkańców w kierunku rozwoju przedsiębiorczości.

Stowarzyszenie trwale współpracuje z wieloma organizacjami, zrzeszonymi samorządami oraz lokalnymi społecznymi działaczami. Obszar Ziemi Chełmońskiego, na którym działa LGD, charakteryzuje się wysoką aktywnością ludzi i organizacji.

Mieszkańcy terenu „Ziemi Chełmońskiego”, to w większości ludzie aktywni, realizujący swoje pasje i pomysły. LGD jako grupa skupiająca w swoich szeregach społeczników z terenu całej „Ziemi Chełmońskiego”, przedstawicieli różnych zawodów etc., stara się wspierać merytorycznie wszystkich, którzy tego potrzebują. Dzięki temu, Stowarzyszenie posiada wiele kontaktów wśród mieszkańców, urzędników, członków organizacji pozarządowych, którzy bardzo chętnie, na zasadzie wzajemności, włączają się w inicjatywy.

Organizacje i przedsiębiorcy, którym udało się otrzymać wsparcie finansowe jak i doradcze z sukcesem przeprowadzają zamierzone Projekty, jak również są doskonałą promocją – przykładem dla innych i dowodem na to, że, nawet przy niewielkim wkładzie własnym, można z pomocą LGD zrealizować ważne dla lokalnej społeczności działania.

Informacje o prowadzonych projektach i innych inicjatywach Stowarzyszenia, są szeroko promowane w mediach tradycyjnych oraz w Internecie, co sprawia, że wiele osób przyłącza się do nich.

logo_MSH_transparentMszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne (MSH) skupia lokalnych pasjonatów historii. W jego skład weszli m.in.:  przedstawiciele    miejscowych szkół, ZHP, OSP, twórcy Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Strzelcy 31pp”, a także zespołu zajmującego się  organizacją  wrześniowej inscenizacji bitwy mszczonowskiej. Zadaniem Stowarzyszenia jest pozyskiwanie środków zewnętrznych na sfinansowanie wszelkich inicjatyw wiązanych z kultywowaniem tradycji i historii Ziemi Mszczonowskiej, a także renowacją  miejscowych zabytków.

Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez liczne aktywności takie jak między innymi:

 • prowadzenie działalności dydaktycznej, wydawniczej, informacyjnej jak i promocyjnej,
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi i nie tylko,
 • prowadzenie działalności aktywizującej i integrującej małe, lokalne wspólnoty,
 • organizowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji członków, w dziedzinach i kierunkach przydatnych dla realizacji celów statutowych,
 • gromadzenie dokumentów, relacji świadków, zdjęć,
 • inwentaryzację tablic pamiątkowych, pomników, miejsc pamięci, krzyży itp.,
 • upamiętnianie osób i wydarzeń przez inicjowanie budowy pomników, tablic pamiątkowych, miejsc pamięci,
 • inicjowanie i pomoc w nadawaniu imion szkołom, ulicom, placom,
 • pomoc w opiece nad miejscami pamięci narodowej w gminie,
 • popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o wojsku polskim oraz jego znaczeniu dla historii i kultury narodu,
 • organizowanie konferencji, kursów, szkoleń, imprez plenerowych odtwarzających wydarzenia historyczne pogłębiających wiedzę historyczną oraz podnoszących świadomość patriotyczną oraz narodową; działania te będą prowadzone w formie mszczonowskiej grupy rekonstrukcji historycznej,
 • organizowanie, uczestniczenie oraz koordynowanie systemu współzawodnictwa o charakterze olimpiad wiedzy historycznej,
 • organizację szkoleń i seminariów dla instruktorów i działaczy społecznych,
 • organizowanie działalności podnoszącej umiejętności w zakresie sportów obronnych na poziomie profesjonalnym jak i rekreacyjno-turystycznym dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • przeprowadzanie remontów starych nagrobków, przywracających im ich pierwotny wygląd,
 • inspirowanie podejmowania prac konserwatorskich i remontowanie istniejących obiektów,
 • prowadzenie lustracji i stanu zachowania na cmentarzach Gminy Mszczonów,
 • popularyzowanie wiedzy o starych cmentarzach poprzez opracowania monograficzne i inne publikacje,
 • pomoc w organizacji imprez i uroczystości patriotycznych i rocznicowych.