Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Ogłoszenie nr 2/2019

 Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego

ogłasza nabór  wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej

wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

Termin składania wniosków 27 grudnia 2019 r. – 22 stycznia 2020 r.
Miejsce i tryb składania wniosków Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

 • na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD/DVD).
 •  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00,
 • bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w biurze LGD „Ziemia Chełmońskiego” przy ul. Warszawska 24, 96-321 Żabia Wola.
 • wniosek należy wypełnić i wydrukować przy użyciu programu MS Excel (ze względu na błędy programowe wykluczono możliwość korzystania z generatora wniosków).

Wnioski składane w innym trybie niż wskazany powyżej nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Forma wsparcia Premia w wysokości 80 000,00 zł. 

Premia będzie wypłacana (pierwsza transza w wysokości 64 000 zł, co stanowi 80% kwoty pomocy, druga transza w wysokości 16 000 zł, co stanowi 20% kwoty pomocy) w formie płatności ryczałtowej na poniesienie kosztów kwalifikowanych, wskazanych we wniosku i biznesplanie. Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy składa się w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wniosek o płatność drugiej transzy pomocy składa się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r. Druga transza płatności jest wypłacana jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

Zakres tematyczny operacji Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 przez podejmowanie działalności gospodarczej. Operacje w tym zakresie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 664) (rozporządzenie MRiRW)

Zakres ten realizuje LSR dla LGD Ziemia Chełmońskiego przez:

Cel ogólny 1. Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR

Przedsięwzięcie 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej

Warunki udzielania wsparcia Operacja musi:

Złożenie wniosku  wraz z wymaganymi przepisami prawa załącznikami

w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

Operacja musi:

 •  spełnić warunki określone w rozporządzeniu MRiRW
 •    zostać uznana za zgodną z LSR; w tym zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia 2/2019 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
 • uzyskać minimalnej liczby punktów,  o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczność (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167). Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynosi 100 punktów. Minimalna liczba punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru wynosi 50 punktów. Kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku nr 2 do ogłoszenia 2/2019 – Lokalne kryteria wyboru operacji.
 •  w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieścić się  w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone na liście operacji wybranych do dofinansowania. O pozycji na liście decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku równej ilości punktów kilku wniosków o pozycji na liście decyduje termin (dzień, godzina, minuta) przyjęcia wniosku.

Obowiązujące kryteria wyboru operacji Kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku nr 2 do ogłoszenia 2/2019 – Lokalne kryteria wyboru operacji.

 

Wymagane dokumenty,

potwierdzające spełnienie

warunków udzielenia wsparcia

oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy.

Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia 2/2019 – Lokalne kryteria wyboru operacji.

Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową, zgodnie z wzorem załącznik nr 4 do ogłoszenia 2/2019 – Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową

Limit dostępnych środków w naborze 1.440.000,00 zł słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy  00/100
Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

Lokalna Strategia Rozwoju,  Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami oraz Kryteria oceny i wyboru operacji dostępne są na stronie internetowej LGD Ziemia Chełmońskiego w zakładce: nabory wniosków http://ziemiachelmonskiego.pl/pl/nabory-wnioskow/

Termin składania wniosków 27 grudnia 2019 r. – 22 stycznia 2020 r.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze LGD „Ziemia Chełmońskiego” w godzinach pracy biura, pod numerem telefonu: 46 858 91 51 bądź e-mailem: biuro@ziemiachelmonskiego.pl

 Załączniki do ogłoszenia :

1.Załącznik 1 do Ogłoszenia 2/2019 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźników

2. Załącznik 2 do ogłoszenia 2/2019 – Lokalne kryteria wyboru operacji

3. Załącznik 3 do Ogłoszenia 2/2019 – wzór Uzasadnienia zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

4. Załącznik 4 do Ogłoszenia 2/2019 – wzór Oświadczenia o zgodności wersji elektronicznej wniosku z wersją papierową

Dokumenty aplikacyjne:

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz

Uwaga!
30.05.2018 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz

Uwaga!
05.06.2019 r. został udostępniony wniosek o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z

4) a. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 4z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 4z – otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

RODO