Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Ogłoszenie nr 1/2018/G

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego ogłasza  nabór  wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 3.1.1 Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne oraz działania promocyjno-informacyjne  wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Termin składania wniosków 28 grudnia 2018 r. – 25 stycznia 2019 r.

 

Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

 • bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w biurze LGD „Ziemia Chełmońskiego” przy ul. Warszawska 24, 96-321 Żabia Wola.
 •  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00,
 • na formularzu udostępnionym przez LGD w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową wniosku (na płycie CD/DVD),
 • wniosek należy wypełnić i wydrukować przy użyciu generatora wniosków.

Link do Generatora będzie aktywny przed terminem rozpoczęcia składania wniosków z zastrzeżeniem, że zatwierdzenie wniosku będzie możliwe jedynie w terminie naboru wniosków.

GENERATOR WNIOSKÓW GRANTOWYCH 

Wniosek wypełniany jest elektronicznie i drukowany z wersji elektronicznej z Generatora wniosków.

Skuteczne złożenie wniosku polega na:

 1. wysłaniu go drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora wniosków oraz
 2. dostarczeniu do biura LGD wniosku wydrukowanego w Generatorze wniosków, podpisanego przez osoby upoważnione, z dołączonymi do niego wymaganymi załącznikami.

Wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną. Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora.

Wnioski składane w innym trybie niż wskazany powyżej nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera: datę złożenia wniosku wraz z godziną jego przyjęcia, liczbę załączników, pieczęć LGD, podpis pracownika przyjmującego wniosek, znak sprawy, numer konkursu. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Forma wsparcia

Grant w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

Pomoc może być wypłacona w formie wyprzedzającego finansowania na podstawie umowy o powierzenie grantu w wysokości do 100% kwoty grantu. Wysokość wyprzedzającego finansowania będzie uzależniona od możliwości finansowych LGD.

Zakres tematyczny operacji

Typ operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Operacje w tym zakresie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390). Zakres ten realizuje LSR dla LGD Ziemia Chełmońskiego przez:

Cel ogólny 3. Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR i wzmocnienie kapitału społecznego do 2023 roku

Cel szczegółowy 3.1  Aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku

Przedsięwzięcie 3.1.1.  Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne oraz działania promocyjno-informacyjne

Warunki udzielania wsparcia

Operacja musi:

 •  spełnić warunki określone w rozporządzeniu MRiRW,
 •  zostać uznana za zgodną z LSR; w tym zgodną z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • osiągnąć co najmniej jeden wskaźnik produktu zgodnie z załącznikiem  nr 1 do Ogłoszenia,
 • uzyskać minimum 50%  maksymalnej  liczby  punktów   w ocenie  wg  Lokalnych kryteriów wyboru operacji,
 •  w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mieścić się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone na liście operacji wybranych do dofinansowania. O pozycji na liście decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku równej ilości punktów kilku wniosków o pozycji na liście decyduje termin (dzień, godzina, minuta) przyjęcia wniosku.

Termin realizacji projektu grantowego oraz poszczególnych zadań w ramach grantów Sierpień 2019 – lipiec 2020 * (aneks)
Obowiązujące kryteria wyboru operacji Kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku nr 2 do ogłoszenia 1/2018/G – Lokalne kryteria wyboru operacji.
Wymagane dokumenty,

potwierdzające spełnienie

warunków udzielenia wsparcia

oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego zgodnie z wzorem określonym w Procedurze Wyboru i Oceny Grantobiorców Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia  Chełmońskiego”.

Limit dostępnych środków w naborze 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)

 

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia. Lokalna Strategia Rozwoju (http://ziemiachelmonskiego.pl/pl/o-lgd/lokalna-strategia-rozwoju/), Procedura oceny i wyboru  grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej LGD Ziemia Chełmońskiego http://ziemiachelmonskiego.pl/pl/procedury-i-regulaminy/

 

 

Załączniki do ogłoszenia nr 1/2018/G:

 • Załącznik 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki  Załącznik 1 _do Ogłoszenia nr 1
 • Załącznik 2 Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych – wraz załącznikami. Procedura Grantowa _scalona

White Confused 3d Person Difficult Choice Arrows Direction. 3d Render Illustration

Dokumentacja do wypełnienia przez  Wnioskodawcę  – wersja  papierowa. 

 

 1. Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego 2 – Wzór WoPG v.2.Z__czerwiec 2018
 2. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki  Załącznik 1 _do Ogłoszenia nr 1

Przypominamy  Wniosek wypełniany jest elektronicznie i drukowany z wersji elektronicznej z Generatora wniosków GENERATOR WNIOSKÓW GRANTOWYCH 

Instrukcja GeneratoraInstrukcja Generatora

W przypadku kłopotów z założeniem loginu do generatora – prosimy o kontakt z administratorem systemu pod numerem telefonu: 500 139 819 (p. Mariusz Urban)

jak

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze LGD „Ziemia Chełmońskiego” w godzinach pracy biura, pod numerem telefonu:

46 858 91 51 bądź e-mailem: biuro@ziemiachelmonskiego.pl

Jak zmienic biuro rachunkowe , zmiana biura rachunkowego

* na podstawie podpisanego aneksu z UM  –  termin realizacji projektu grantowego oraz poszczególnych zadań w ramach grantów  uległ wydłużeniu  na sierpień 2019  do wrzesień 2020