Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), poniżej publikuje dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji objętego naborem nr 4/2017:

Numer naboru wniosków: 4/2017

Termin składania wniosków  6 listopada 2017 r. – 20 listopada 2017 r.

Limit dostępnych środków w naborze

1 459 300,64 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych 64/100)

Zakres tematyczny operacji

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej lub Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Operacje w tym zakresie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 lub 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390). Zakres ten realizuje LSR dla LGD Ziemia Chełmońskiego przez:

Cel ogólny 2. Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r.

Cel szczegółowy 2.1 Budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej i drogowej na obszarze LSR do 2023 roku

Przedsięwzięcie 2.1.1 Infrastruktura turystyczna i drogowa

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”:

Protokól z posiedzenia Rady LGD_dot. naborów nr 2,3,4 2017

Nabór nr 4/2017 – Infrastruktura turystyczna i drogowa:

  • Lista wybranych operacji _  nabór nr 4/2017:

Lista operacji wybranych do dofinansowania _INFRASTRUKTURA

  • Lista niewybranych operacji_  nabór nr 4/2017:

Lista operacji niewybranych_INFRASTRKTURA

  • Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem _  nabór nr 4/2017:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru i LSR _INFRASTRUKTURA