Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), poniżej publikuje dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji objętego naborem nr 3/2017:

Ogłoszenie nr 3/2017

 

Termin składania wniosków 16 października 2017 r. – 30 października 2017 r.
Limit dostępnych środków w naborze 1 071 791.26  zł słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 26/100

Zakres tematyczny operacji

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 przez rozwijanie działalności gospodarczej. Operacje w tym zakresie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390).

Zakres ten realizuje LSR dla LGD Ziemia Chełmońskiego przez:

Cel ogólny 1. Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR

Przedsięwzięcie 1.1.2. Rozwój przedsiębiorstw


Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”:

Protokól z posiedzenia Rady LGD_dot. naborów nr 2,3,4 2017

Nabór nr 3/2017Rozwój działalności gospodarczej :

  • Lista wybranych operacji _  nabór nr 3/2017:

Lista operacji wybranych_ ROZWOJ

  • Lista niewybranych operacji_  nabór nr 3/2017:

Lista operacji niewybranych_ROZWOJ

  • Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem _  nabór nr 3/2017:

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem i LSR_ ROZWOJ

  • Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem _  nabór nr 3/2017:

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem i LSR _ ROZWOJ