Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Ogłoszenie nr 2/2019

 Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego

ogłasza nabór  wniosków o przyznanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej

wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

Termin składania wniosków 27 grudnia 2019 r. – 22 stycznia 2020 r.
Forma wsparcia Premia w wysokości 80 000,00 zł.  Premia będzie wypłacana (pierwsza transza w wysokości 64 000 zł, co stanowi 80% kwoty pomocy, druga transza w wysokości 16 000 zł, co stanowi 20% kwoty pomocy) w formie płatności ryczałtowej na poniesienie kosztów kwalifikowanych, wskazanych we wniosku i biznesplanie. Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy składa się w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Wniosek o płatność drugiej transzy pomocy składa się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 r. Druga transza płatności jest wypłacana jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.
Zakres tematyczny operacji Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w rozumieniu art. 2 pkt 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 przez podejmowanie działalności gospodarczej. Operacje w tym zakresie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 664) (rozporządzenie MRiRW)Zakres ten realizuje LSR dla LGD Ziemia Chełmońskiego przez:

Cel ogólny 1. Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR

Przedsięwzięcie 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej

uwaga-wazne

 

W wyniku uznania przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Protestu od wyników oceny i wyboru operacji złożonego przez jednego z wnioskodawców ulega zmianie tzw.” lista rankingowa ” – tj. lista operacji wybranych.

Ostateczny kształt listy operacji wybranych jest opublikowany:

Protest do naboru nr 2/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

 

 

! wyniki

 

Lista wybranych operacji _  nabór nr 2/2019

Lista niewybranych operacji_  nabór nr 2/2019

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem _  nabór nr 2/2019:

Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem_nabór nr 2/2019:

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”: