Dzień tygodnia: niedziela, 24 czerwiec 2018 |

  Jednolity tekst po zmianach 

                                                                                       28.01.2011r , 9.05.2011r, 1.02.2012r., 6.03.2013r, 27.08.2015r

          Statut               

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Ziemia Chełmońskiego”

Załącznik  do uchwały nr 14 Walnego Zebrania Członków z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Chełmońskiego”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(Dz. U. Nr 64, poz. 427) zwanych dalej przepisami PROW, rozporządzenia Rady (WE) ustawy z 20 lutego 2015 o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności*,  mających na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
1)wspieranie działań na rzecz realizacji PROW dla obszaru gmin, Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Mszczonów, Radziejowice, Teresin, Żabia Wola , Jaktorów; Sochaczew; Rybno; Nowa Sucha.
2)opracowanie, aktualizowanie i realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, zwanej dalej LSR, w rozumieniu przepisów PROW dla obszaru gmin o których mowa w pkt 1;
3)ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozpowszechnianie i wspieranie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych w gminach, o których mowa w pkt 1 oraz na terenie Polski i za granicą:
4)aktywizowanie ludności wiejskiej do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1 oraz na terenie Polski i za granicą;5)upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, zarówno na obszarze działania stowarzyszenia, na terenie innych gmin, powiatów i województw Rzeczypospolitej Polskiej, a także w innych wybranych powiatach i jednostkach administracyjnych Unii Europejskiej” oraz poza nią;
6)rozwój edukacji na terenach wiejskich;
7)poprawę konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji; rozwoju i innowacji;
8)poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

§2

1.Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Żabia Wola
2.Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy w brzmieniu:
„LGD Ziemia Chełmońskiego” oraz pieczęci o treści Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” z adresem: 96-321 Żabia Wola ul. Warszawska 24, numeru NIP i REGON

§ 3.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
2.Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3.Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II

Zasady działania Stowarzyszenia

§ 4.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1)funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania;
2)wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju;
3)odnowę i rozwój wsi;
4)różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
5)tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
6)organizowanie i finansowanie:
a)przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji i konkursów,
b)imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, takich jak festiwale, przeglądy, happeningi, festyny, targi, pokazy i wystawy, zawody, turnieje, rajdy sportowe i inne – służące zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c)działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
– opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
– opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
– tworzenie stron internetowych,
– przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym
lub promocyjnym;
7)prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją LSR;
8)współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym;
9)prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania określonych w prawie polskim, przepisach PROW i prawie Unii Europejskiej;
10)wdrażanie projektów współpracy.
11)Nawiązywanie kontaktów z innymi podobnymi społecznie i gospodarczo organizacjami działającymi w tym systemie w Państwach Unii Europejskiej w celu wymiany doświadczeń w stosowaniu urozmaiconych form działania LGD.

§ 5 .

1. Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy jej członków jak też osób nie zrzeszonych.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw spośród osób zrzeszonych i nie zrzeszonych.

3. Stowarzyszenie może ustalić warunki pokrycia kosztów ponoszonych  przez członków organów Stowarzyszenia w związku z ich udziałem w posiedzeniach tych organów – dot. Rozdz. IV §12 pkt.1. ppkt.2),3),4).

§ 6.

1.Wybór członków władz Stowarzyszenia dokonywany jest w drodze głosowania jawnego.
2.Dopuszcza się tryb głosowania tajnego, na wniosek formalny  przyjęty w  drodze głosowania zwykłą większością głosów.
3. Każdemu członkowi Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 7.

1.Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:
1)spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach,
2)działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i przedstawi poparcie innego  członka Stowarzyszenia działającego  na obszarze  LSR

2. Członkiem Stowarzyszenia mogą być również osoby prawne w tym Jednostki Samorządu
Terytorialnego, które złożą deklarację członkowską.
3. Członkiem Stowarzyszenia nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa popełnione umyślnie.

§ 8.

1.   Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a)   osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL oraz rekomendację innego członka Stowarzyszenia i oświadczenie o niekaralności.

b)   osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2.   O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3.   Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 9.

1. Do zadań Członka Stowarzyszenia należy:
1) propagowanie celów Stowarzyszenia i aktywne uczestniczenie w realizacji tych celów;
2) przestrzeganie postanowień Statutu;
3) czynny udział w Walnych Zebraniach Członków;
4) opłacanie składek członkowskich.

5)Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
2. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
3) brać czynny udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.

§ 10.

1.   Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a)   pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b)   śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c)   likwidacji członka będącego osobą prawną,

d)   wykluczenia.

2.   Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a)   nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres 1 roku

b)   postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c)   skazania osoby fizycznej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

d)   działania na szkodę Stowarzyszenia.

3.   O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4.   Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5.   Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 11.

1. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od dnia doręczenia członkowi uchwały Zarządu o wykluczeniu.
2.Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 12.

1.Władze Stowarzyszenia stanowią:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Rada,
3) Zarząd,
4) Komisja Rewizyjna.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady i Zarządu,
Rady i Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa  3 lata.

§ 13.

1.   Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2.   Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte zwykłą  większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3.   Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

§ 14.

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków Stowarzyszenia. Zarząd powiadamia o terminie zebrania, miejscu oraz porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listem poleconym lub w inny skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.
3. Do czasu wyłonienia składu pierwszych władz Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Założycielski.
4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Radę i Zarząd.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1)akceptacja LSR i jej ewentualne zmiany;
2)uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
3)z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 i § 17 ust. 2, wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej ( bez określenia funkcji);
4)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR;
5)udzielanie absolutorium Zarządowi;
6)uchwalanie zmian w Statucie;
7)podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji lub wystąpienie Stowarzyszenia z organizacji;
8)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
9)uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;
10)opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem na podstawie przepisów PROW;
11)podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
6.  W pierwszym terminie  Walnego Zebrania   Członków podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie, powołania i odwołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

W drugim terminie  Walnego Zebrania  Członków  Stowarzyszenia  podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany w Statucie,  powołania  i odwołania  członków  Rady, Zarządu i komisji Rewizyjnej  oraz  rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga  zwykłej większości  głosów  członków  uczestniczących w zebraniu.

§ 15.

1.Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania spośród członków Stowarzyszenia.
2.Wybór i odwołanie członków Rady następuje zgodnie z zapisami §4 Regulaminu Pracy Rady.
3.Rada w co najmniej 50% składa się z podmiotów o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
4.Rada składa się z 6 do 22 osób w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz 4 do 20 członków
5.Rada na pierwszym posiedzeniu zobowiązana jest do wyboru w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.
6.Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Lokalną Grupę Działania Lokalnej Strategii Rozwoju.
7.Decyzje podejmowane przez Radę zapadają zwykłą większością głosów.
8.Posiedzenia rady odbywają się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 16.

1. Zarząd składa się z Prezesa, i  Wiceprezesa  , Skarbnika, Sekretarza oraz co
najmniej 4 i nie więcej niż 14 członków.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu zobowiązany jest do wyboru w głosowaniu jawnym Prezesa, i Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza.
3.Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
popełnione umyślnie.

4.Wskazane jest aby członkowie Zarządu spełniali następujące wymogi:
1)posiadali wykształcenie wyższe lub średnie;
2)ukończyli szkoły, szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich;
3)legitymowali się doświadczeniem w strukturach podmiotu rekomendującego projekty do realizacji;
4)uczestniczyli w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
1)kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) opracowywanie i realizacja LSR;
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
5) przyjmowanie nowych członków do Stowarzyszenia;
6) ustalanie wysokości składek członkowskich;
7) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura;
8) ustalanie struktury zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia;
9) ustalanie regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia.

10) ustalenie warunków pokrycia kosztów ponoszonych przez członków organów Stowarzyszenia w związku z udziałem w posiedzeniach tych organów – dot. Rozdz. IV §12 pkt.1. ppkt. 2),3),4).
6. Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, prowadzi prace
organizacyjne i przygotowawcze.

7.Prezes organizuje prace Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.

8.Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

9. Zarząd może upoważnić Prezesa lub wyznaczyć pełnomocnika do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Stowarzyszenia.

10.Członek Zarządu ma prawo do przekazania osobie pełnomocnictwa do czynnego reprezentowania podczas posiedzeń Zarządu.

§ 17.

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i do 4 członków spośród członków Stowarzyszenia Gmin LGD.
2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu zobowiązana jest do wyboru w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione umyślnie.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Wskazane jest aby członkowie Komisji Rewizyjnej spełniali następujące wymogi:
1) posiadali wykształcenie wyższe lub średnie;
2) ukończyli szkoły, szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich;
3)legitymowali się doświadczeniem w strukturach podmiotu rekomendującego projekty;
4)uczestniczyli w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu
Członków,
c) występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

e) przeprowadzenie raportu  ewaluacyjnego w tym oceny realizacji  i aktualizacji  LSR.

Rozdział V

Procedura wyborcza do władz Stowarzyszenia

 § 18.

1. Podmioty wymienione w § 7 ust.1 pkt.2 Statutu  mają prawo rekomendowania kandydatów do władz Stowarzyszenia .
2. Rekomendacje powinny być składane na piśmie  do biura  Stowarzyszenia co najmniej 3 dni przed datą Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonywany będzie wybór.
3.Rekomendacja powinna zawierać:
1) dane członka  rekomendującego;
2)imię i nazwisko osoby rekomendowanej, jej miejsce zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, szczegółową informację o spełnieniu wymogów określonych w § 16 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 3  Statutu;
3)nazwę organu, do którego rekomenduje się danego kandydata;
4)oświadczenia osoby rekomendowanej o wyrażeniu zgody na kandydowanie do konkretnego organu Stowarzyszenia oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej;
4.Do rekomendacji powinien być dołączony życiorys kandydata.

5.Zarząd albo (w przypadku wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia) Komitet
Założycielski, sprawdzi kandydatury do władz Stowarzyszenia pod względem spełnienia
przez kandydatów wymogów formalnych określonych w § 16 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 3 i 5Statutu.
6.Utrata rekomendacji, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt.2, oraz odwołanie przez Walne Zebranie Członków, śmierć i pisemna rezygnacja członka władz Stowarzyszenia wymienionych w § 12 ust.1 pkt 2 -4 złożona Zarządowi, powodują utratę członkostwa w danym organie Stowarzyszenia.
7.W razie zmniejszenia się liczebności składu osobowego władz Stowarzyszenia, wymienionej w § 12 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd może zwołać  Walne Zebranie Członków w celu jej uzupełnienia.

Rozdział VI

Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia

 § 19.

1.Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, oraz ofiarności publicznej.
2.Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3.Zabronione jest:
1)udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2)przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3)wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4)zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 20

1.Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

* zmiany z dnia 27.08.2015 r.

  Jednolity tekst po zmianach 

                                                                                       28.01.2011r , 9.05.2011r, 1.02.2012r., 6.03.2013r, 27.08.2015r

          Statut               

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Ziemia Chełmońskiego”

Załącznik  do uchwały nr.14 z dnia 27 maja 2015roku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Chełmońskiego”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich(Dz. U. Nr 64, poz. 427) zwanych dalej przepisami PROW, rozporządzenia Rady (WE) ustawy z 20 lutego 2015 o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności*,  mających na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:
1)wspieranie działań na rzecz realizacji PROW dla obszaru gmin, Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Mszczonów, Radziejowice, Teresin, Żabia Wola , Jaktorów; Sochaczew; Rybno; Nowa Sucha.
2)opracowanie, aktualizowanie i realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, zwanej dalej LSR, w rozumieniu przepisów PROW dla obszaru gmin o których mowa w pkt 1;
3)ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozpowszechnianie i wspieranie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych w gminach, o których mowa w pkt 1 oraz na terenie Polski i za granicą:
4)aktywizowanie ludności wiejskiej do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1 oraz na terenie Polski i za granicą;5)upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, zarówno na obszarze działania stowarzyszenia, na terenie innych gmin, powiatów i województw Rzeczypospolitej Polskiej, a także w innych wybranych powiatach i jednostkach administracyjnych Unii Europejskiej” oraz poza nią;
6)rozwój edukacji na terenach wiejskich;
7)poprawę konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji; rozwoju i innowacji;
8)poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

§2

1.Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Żabia Wola
2.Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy w brzmieniu:
„LGD Ziemia Chełmońskiego” oraz pieczęci o treści Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” z adresem: 96-321 Żabia Wola ul. Warszawska 24, numeru NIP i REGON

§ 3.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
2.Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3.Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II

Zasady działania Stowarzyszenia

§ 4.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1)funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania;
2)wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju;
3)odnowę i rozwój wsi;
4)różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
5)tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
6)organizowanie i finansowanie:
a)przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji i konkursów,
b)imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, takich jak festiwale, przeglądy, happeningi, festyny, targi, pokazy i wystawy, zawody, turnieje, rajdy sportowe i inne – służące zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c)działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
– opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
– opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
– tworzenie stron internetowych,
– przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym
lub promocyjnym;
7)prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją LSR;
8)współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym;
9)prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania określonych w prawie polskim, przepisach PROW i prawie Unii Europejskiej;
10)wdrażanie projektów współpracy.
11)Nawiązywanie kontaktów z innymi podobnymi społecznie i gospodarczo organizacjami działającymi w tym systemie w Państwach Unii Europejskiej w celu wymiany doświadczeń w stosowaniu urozmaiconych form działania LGD.

§ 5 .

1. Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy jej członków jak też osób nie zrzeszonych.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw spośród osób zrzeszonych i nie zrzeszonych.

3. Stowarzyszenie może ustalić warunki pokrycia kosztów ponoszonych  przez członków organów Stowarzyszenia w związku z ich udziałem w posiedzeniach tych organów – dot. Rozdz. IV §12 pkt.1. ppkt.2),3),4).

§ 6.

1.Wybór członków władz Stowarzyszenia dokonywany jest w drodze głosowania jawnego.
2.Dopuszcza się tryb głosowania tajnego, na wniosek formalny  przyjęty w  drodze głosowania zwykłą większością głosów.
3. Każdemu członkowi Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 7.

1.Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która:
1)spełnia warunki określone w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach,
2)działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i przedstawi poparcie innego  członka Stowarzyszenia działającego  na obszarze  LSR

2. Członkiem Stowarzyszenia mogą być również osoby prawne w tym Jednostki Samorządu
Terytorialnego, które złożą deklarację członkowską.
3. Członkiem Stowarzyszenia nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa popełnione umyślnie.

§ 8.

1.   Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a)   osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL oraz rekomendację innego członka Stowarzyszenia i oświadczenie o niekaralności.

b)   osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2.   O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3.   Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 9.

1. Do zadań Członka Stowarzyszenia należy:
1) propagowanie celów Stowarzyszenia i aktywne uczestniczenie w realizacji tych celów;
2) przestrzeganie postanowień Statutu;
3) czynny udział w Walnych Zebraniach Członków;
4) opłacanie składek członkowskich.

5)Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
2. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;
3) brać czynny udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.

§ 10.

1.   Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a)   pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b)   śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c)   likwidacji członka będącego osobą prawną,

d)   wykluczenia.

2.   Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a)   nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres 1 roku

b)   postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c)   skazania osoby fizycznej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

d)   działania na szkodę Stowarzyszenia.

3.   O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4.   Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5.   Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 11.

1. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od dnia doręczenia członkowi uchwały Zarządu o wykluczeniu.
2.Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 12.

1.Władze Stowarzyszenia stanowią:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Rada,
3) Zarząd,
4) Komisja Rewizyjna.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rady i Zarządu,
Rady i Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa  3 lata.

§ 13.

1.   Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2.   Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte zwykłą  większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3.   Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie pół godziny po pierwszym terminie.

§ 14.

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków Stowarzyszenia. Zarząd powiadamia o terminie zebrania, miejscu oraz porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listem poleconym lub w inny skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.
3. Do czasu wyłonienia składu pierwszych władz Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Założycielski.
4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Radę i Zarząd.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1)akceptacja LSR i jej ewentualne zmiany;
2)uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia;
3)z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 i § 17 ust. 2, wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej ( bez określenia funkcji);
4)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSR;
5)udzielanie absolutorium Zarządowi;
6)uchwalanie zmian w Statucie;
7)podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji lub wystąpienie Stowarzyszenia z organizacji;
8)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
9)uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;
10)opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów, które mają zostać objęte dofinansowaniem na podstawie przepisów PROW;
11)podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
6.  W pierwszym terminie  Walnego Zebrania   Członków podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie, powołania i odwołania członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

W drugim terminie  Walnego Zebrania  Członków  Stowarzyszenia  podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany w Statucie,  powołania  i odwołania  członków  Rady, Zarządu i komisji Rewizyjnej  oraz  rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga  zwykłej większości  głosów  członków  uczestniczących w zebraniu.

§ 15.

1.Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania spośród członków Stowarzyszenia.
2.Wybór i odwołanie członków Rady następuje zgodnie z zapisami §4 Regulaminu Pracy Rady.
3.Rada w co najmniej 50% składa się z podmiotów o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
4.Rada składa się z 6 do 22 osób w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz 4 do 20 członków
5.Rada na pierwszym posiedzeniu zobowiązana jest do wyboru w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.
6.Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji (projektów), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Lokalną Grupę Działania Lokalnej Strategii Rozwoju.
7.Decyzje podejmowane przez Radę zapadają zwykłą większością głosów.
8.Posiedzenia rady odbywają się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 16.

1. Zarząd składa się z Prezesa, i  Wiceprezesa  , Skarbnika, Sekretarza oraz co
najmniej 4 i nie więcej niż 14 członków.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu zobowiązany jest do wyboru w głosowaniu jawnym Prezesa, i Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza.
3.Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
popełnione umyślnie.

4.Wskazane jest aby członkowie Zarządu spełniali następujące wymogi:
1)posiadali wykształcenie wyższe lub średnie;
2)ukończyli szkoły, szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich;
3)legitymowali się doświadczeniem w strukturach podmiotu rekomendującego projekty do realizacji;
4)uczestniczyli w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
1)kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) opracowywanie i realizacja LSR;
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
5) przyjmowanie nowych członków do Stowarzyszenia;
6) ustalanie wysokości składek członkowskich;
7) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura;
8) ustalanie struktury zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia;
9) ustalanie regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia.

10) ustalenie warunków pokrycia kosztów ponoszonych przez członków organów Stowarzyszenia w związku z udziałem w posiedzeniach tych organów – dot. Rozdz. IV §12 pkt.1. ppkt. 2),3),4).
6. Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, prowadzi prace
organizacyjne i przygotowawcze.

7.Prezes organizuje prace Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.

8.Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

9. Zarząd może upoważnić Prezesa lub wyznaczyć pełnomocnika do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Stowarzyszenia.

10.Członek Zarządu ma prawo do przekazania osobie pełnomocnictwa do czynnego reprezentowania podczas posiedzeń Zarządu.

§ 17.

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i do 4 członków spośród członków Stowarzyszenia Gmin LGD.
2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu zobowiązana jest do wyboru w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione umyślnie.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Wskazane jest aby członkowie Komisji Rewizyjnej spełniali następujące wymogi:
1) posiadali wykształcenie wyższe lub średnie;
2) ukończyli szkoły, szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich;
3)legitymowali się doświadczeniem w strukturach podmiotu rekomendującego projekty;
4)uczestniczyli w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu
Członków,
c) występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

e) przeprowadzenie raportu  ewaluacyjnego w tym oceny realizacji  i aktualizacji  LSR.

Rozdział V

Procedura wyborcza do władz Stowarzyszenia

 § 18.

1. Podmioty wymienione w § 7 ust.1 pkt.2 Statutu  mają prawo rekomendowania kandydatów do władz Stowarzyszenia .
2. Rekomendacje powinny być składane na piśmie  do biura  Stowarzyszenia co najmniej 3 dni przed datą Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonywany będzie wybór.
3.Rekomendacja powinna zawierać:
1) dane członka  rekomendującego;
2)imię i nazwisko osoby rekomendowanej, jej miejsce zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail, szczegółową informację o spełnieniu wymogów określonych w § 16 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 3  Statutu;
3)nazwę organu, do którego rekomenduje się danego kandydata;
4)oświadczenia osoby rekomendowanej o wyrażeniu zgody na kandydowanie do konkretnego organu Stowarzyszenia oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej;
4.Do rekomendacji powinien być dołączony życiorys kandydata.

5.Zarząd albo (w przypadku wyboru pierwszych władz Stowarzyszenia) Komitet
Założycielski, sprawdzi kandydatury do władz Stowarzyszenia pod względem spełnienia
przez kandydatów wymogów formalnych określonych w § 16 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 3 i 5Statutu.
6.Utrata rekomendacji, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt.2, oraz odwołanie przez Walne Zebranie Członków, śmierć i pisemna rezygnacja członka władz Stowarzyszenia wymienionych w § 12 ust.1 pkt 2 -4 złożona Zarządowi, powodują utratę członkostwa w danym organie Stowarzyszenia.
7.W razie zmniejszenia się liczebności składu osobowego władz Stowarzyszenia, wymienionej w § 12 ust. 1 pkt. 2 i 3, w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd może zwołać  Walne Zebranie Członków w celu jej uzupełnienia.

Rozdział VI

Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia

 § 19.

1.Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, oraz ofiarności publicznej.
2.Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3.Zabronione jest:
1)udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2)przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3)wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4)zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 20

1.Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

* zmiany z dnia 27.08.2015 r.

There are no documents at this time.