Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Cele LSR

LGD „Ziemia Chełmońskiego” opracowywała cele i przedsięwzięcia strategii opierając się na dwóch kluczowych źródłach. Z jednej strony, brano pod uwagę potrzeby mieszkańców sformułowane w diagnozie oraz własnym badaniu ankietowym i szczegółowe pomysły projektowe zgłoszone za pośrednictwem fiszek oraz podczas konsultacji społecznych.
Z drugiej strony, szczegółowo przeanalizowano możliwości pozyskania wsparcia w związku z opublikowaniem rozporządzeń do PROW 2014-2020 i atrakcyjność zasad przyznawania pomocy dla poszczególnych beneficjentów. Wstępne pomysły były przedmiotem analizy i dyskusji w gronie zespołu roboczego ds. celów, a następnie samych mieszkańców w trakcie spotkań konsultacyjnych. Po wprowadzeniu uwag zaakceptowanych przez zespół, cele oraz przedsięwzięcia prezentują się następująco:

 

CELE OGÓLNE CELE SZCZEGÓŁOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Cel ogólny I:

Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r

Cel szczegółowy:

1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 roku

 

Przedsięwzięcie 1.1.1. Zakładanie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie 1.2.1. Rozwój przedsiębiorstw

Cel ogólny II.

Wzmocnienie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r.

Cel szczegółowy:

2.1 Budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej i drogowej na obszarze LSR do 2023 roku

Przedsięwzięcie 2.1.1

Infrastruktura turystyczna i drogowa

Cel ogólny III.

Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR i wzmocnienie kapitału społecznego do 2023 r.

Cel szczegółowy:

3.1 Aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku

Przedsięwzięcie 3.1.1 Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne oraz działania promocyjno-informacyjne
Przedsięwzięcie 3.1.2

Funkcjonowanie LGD

Przedsięwzięcie 3.1.3

Projekty współpracy

Tabela 27 Cele i przedsięwzięcia  dla LGD „Ziemia Chełmońskiego” – źródło:  opracowanie własne

Cele są zgodne z celami PROW 2014-2020 i RPO na lata 2014-2020 w częściach dotyczących instrumentu RLKS. Wszystkie cele są zgodne z priorytetem 6 (promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich) i celem szczegółowym 6B (wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich) w ramach PROW 2014-2020, ponieważ wszystkie określone przez LGD zakresy wsparcia pozytywnie wpływają na rozwój lokalny obszarów wiejskich, a tym samym promują włączenie społeczne, redukcję ubóstwa oraz rozwój gospodarczy obszaru LSR.

Cele i przedsięwzięcia odpowiadają zjawiskom zidentyfikowanym w diagnozie i analizie SWOT oraz kluczowym obszarom interwencji i kluczowym grupom docelowym, wskazanym w diagnozie.

(Źródło: Cele i przedsięwzięcia  dla LGD „Ziemia Chełmońskiego” – LSR na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania ”Ziemia Chełmońskiego )