Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

1% opp4
Organizacje pożytku publicznego 2020

Jednym z celów złożenia deklaracji podatkowej PIT jest przekazanie na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego kwoty 1% podatku, jaki ostatecznie podatnik ma do zapłaty na rzecz organu podatkowego.

1% podatku przekazać można z deklaracji PIT-28, PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-38 i PIT-39. Osoby, za które deklarację podatkową sporządza organ rentowy – PIT-40A – oświadczenie o wybranej organizacji pożytku publicznego składają na formularzu PIT/OP.

1% podatku przekazać można również na korekcie deklaracji podatkowej, złożonej nie później niż w ciągu miesiąca od daty ostatecznej na rozliczenie podatkowe. Jeżeli podatnik złożył deklarację podatkową przed terminem, to korekty może dokonać w odpowiednio dłuższym czasie, ostatecznie informacja musi trafić w terminie miesiąca od ostatecznej daty rozliczenia podatkowego. Aby 1% był przekazany, obowiązuje zatem zasada:

  • PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-OP – należy złożyć z wypełnionym 1% do 30 kwietnia, a korektę – do 29 maja 2020 r.
  • PIT-28 – należy złożyć do 2 marca 2020, a korektę – do 29 lutego 2020 r.

Pamiętajmy, że korektą zeznania podatkowego jest również dopisanie OPP, którą w pierwotnej deklaracji PIT w ogóle pominięto.

Dodatkowym warunkiem przekazania 1% jest zapłata podatku z deklaracji PIT. Jeżeli z deklaracji wynika zwrot podatku – 1% zostanie przekazany bez dodatkowych problemów, ale jeśli z deklaracji PIT wynika podatek do zapłaty, to aby został on przekazany OPP podatnik musi zapłacić podatek nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Za zapłacony podatek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się również pozostającą do zapłaty drobną zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza 8,70 zł.

Dane do przekazania 1% na rzecz wybranej organizacji

W informacji podać należy numer KRS organizacji. Dodatkowe dane to oświadczenie, czy wyrażana jest zgoda na udostępnienie otrzymującemu 1% danych o przekazującym 1% podatku oraz cel szczególny, na który wykorzystany ma zostać 1%. Cel nie jest obligatoryjnym – można go podać ale nie trzeba. Podobnie zresztą organizacja pożytku publicznego jedynie może, lecz nie ma takiego obowiązku, by 1% podatku wykorzystać na określony w oświadczeniu podatnika cel. Podatnik samodzielnie musi również podać kwotę, jaką w ramach akcji 1% przekazuje na rzecz wybranego OPP. Dopuszczalne jest podanie zarówno kwoty równej 1% jak i kwoty mniejszej, nie można natomiast podać kwoty przekraczającej 1%, wówczas oświadczenie nie zostanie przyjęte.

Obowiązuje zasada – jedna deklaracja pozwala przekazać 1% na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że kwoty 1% nie można podzielić. Jeśli jednak podatnik składa wiele deklaracji PIT, to nic nie stoi na przeszkodzie, by na każdej z nich podał inną deklarację, w takim przypadku każde z oświadczeń dotyczy innego PIT i możliwe jest działanie na rzecz wielu OPP.

Wykaz organizacji uprawnionych do 1% z PIT. Problem z przekazanie 1%

1% trafić może wyłącznie do organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego. Do takich nalezą organizacje znajdujące się w wykazie prowadzonym przez Narodowy Instytut Wolności. Wykaz zawiera organizacje posiadające status OPP na dzień 30 listopada i publikowany jest nie później niż 15 grudnia. Wykaz może ulegać modyfikacjom związanym np. z utratą statusu lub uzyskaniem go po czasie.

Kwota 1% podatku trafia do OPP w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

1% nie zostanie przekazany jeśli:

  1. organizacja nie podała numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy;
  2. organizacja została usunięta z wykazu Dyrektora NIW
  3. podatnik we wniosku dotyczącym przekazania 1% podał numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, którego nie zawiera wykaz organizacji pożytku publicznego (czyli gdy pomylił się co do numeru KRS).

Materiał źródłowy: https://www.pit.pl/opp/

dodatkowo :  https://www.e-pity.pl/baza-opp-wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/