Dzień tygodnia: czwartek, 17 styczeń 2019 |

Granty – Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej

Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej

249.000 zł. wsparcie promocji nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym

Celem programu jest inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych w ramach działalności instytucji zatrudnienia socjalnego, takich jak Centra i Kluby Integracji Społecznej. Wysokość wsparciawynosi 80% ogólnych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 249.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 80%.
Wkład własny: min. 20% (również w formie wkładu osobowego – nie więcej niż 10% wkładu własnego).
Czas trwania projektu: do 31.12.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe.
6. Niepubliczne szkoły wyższe.
7. Jednostki samorządu terytorialnego.
Wnioskodawca musi prowadzić działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Organizacja i przeprowadzenie 5 konferencji „regionalnych” oraz jednej konferencji „centralnej” z udziałem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub jego przedstawiciela (podsumowującej konferencje regionalne) promujących dobre praktyki w zakresie świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowane w ramach działalności instytucji zatrudnienia socjalnego.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Nabór jest częścią programu „Od wykluczenia do aktywizacji”.
Cel: inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych w ramach działalności instytucji zatrudnienia socjalnego, takich jak Centra i Kluby Integracji Społecznej.
Termin składania wniosków:
7 stycznia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-program-od-wykluczenia-do-aktywizacji-program-pomocy-osobom-wykluczonym-spolecznie-i-zawodowo
Kontakt:  
https://www.gov.pl/web/rodzina/kontakt
T: 22 661 12 77

Ważne wsparcie promocji nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom wykluczonym


Wysokość wsparcia do 80%.


Budżet programu 249.000 zł.


Wnioskowanie przez internet

 • Nie

Partner zagraniczny

 • Nie

Finansowanie

 • zaliczka

Wnioskodawca

 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna

Rodzaj wsparcia

 • dotacja

Granty – dotacje na innowacje w rolnictwie

PROW – Współpraca

250.000.000 zł.
dotacje na innowacje w rolnictwie

Program wspiera innowacyjne przedsięwzięcia w rolnictwie. Jego celem jest również transfer wiedzy z nauki do praktyki rolniczej. Współpraca podejmowana w ramach projektu ma przyczynić się do powstania nowego produktu czy technologii. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali ARIMR.

Rodzaj wsparcia:

DOTACJA

Finansowanie:

REFUNDACJA

Budżet programu:

250.000.000 zł.

Wysokość wsparcia:

maks. 500 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że w odniesieniu do:

– kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, kosztów badań, a także kosztów bieżących, limit ten wynosi w sumie 5 000 000 zł,– kosztów ogólnych limit ten wynosi 500 000 zł.

Poziom pomocy:

– w przypadku kosztów ogólnych i kosztów bieżących – 100% kosztów kwalifikowalnych,

– w przypadku kosztów badań – 90% kosztów kwalifikowalnych,

– w przypadku kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia – 50% kwalifikowalnych.

Partner zagraniczny:

NIE

Składanie wniosków przez internet:

NIE

Kto może złożyć wniosek ?

 

Grupa operacyjna EPI, która:

1) składa się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do następujących różnych kategorii:

– rolnicy,

– właściciele lasów,

– jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.) oraz uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.),

– przedsiębiorcy,

– podmioty świadczące usługi doradcze.

Grupa może przybrać formę zrzeszenia, stowarzyszenia czy też konsorcjum ubiegającego się o dotację. Grupy są tworzone przez rolników, jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorców i podmioty świadczące usługi doradcze.

Na co można uzyskać wsparcie ?

 

Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów.

Współpraca ma przyczynić się do powstania nowego produktu czy technologii.

Do dofinansowania kwalifikują się koszty:

1. Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją obiektów lub infrastruktury.

2. Zakupu lub instalacji:

– nowych maszyn lub urządzeń,

– nowej aparatury naukowo-badawczej lub innych nowych urządzeń służących do wykonywania badań stosowanych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – w przypadku gdy całkowity okres amortyzacji tej aparatury lub tych urządzeń nie przekracza okresu realizacji operacji,

– wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), w tym koszty zakupu lub instalacji oprogramowania i licencji na oprogramowanie oraz wyników badań naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

3. Ogólne, do których zalicza się wydatki:

– sprawowania nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

– związane z kierowaniem robotami budowlanymi;

– przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

kosztorysów, projektów technologicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości; opinii o innowacyjności przedmiotu operacji.

4. Badań, do których zalicza się koszty:

– zakupu materiałów i sprzętu laboratoryjnego niebędących środkami trwałymi;

– zakupu materiałów lub podzespołów lub wytworzenia elementów służących do stworzenia prototypu lub instalacji pilotażowej, jeżeli te materiały, podzespoły i elementy po stworzeniu tego prototypu lub instalacji będą stanowić ich część składową;

– dokonanych za okres realizacji operacji odpisów amortyzacyjnych od aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji;

– ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji z aparatury naukowo-badawczej lub innych urządzeń, służących do wykonywania badań w ramach operacji;

– ponoszone z tytułu odpłatnego korzystania w okresie realizacji operacji ze specjalistycznych środków transportu wewnętrznego niezbędnych do realizacji operacji;

– wynagrodzenia pracowników podmiotów wchodzących w skład grupy operacyjnej wchodzących w skład grupy operacyjnej, będących osobami bezpośrednio wykonującymi badania w ramach operacji, oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonaną pracą, wykonujących badania w ramach operacji, oraz innych świadczeń pieniężnych przyznanych tym osobom w związku z wykonywaną pracą.

5. Kosztów bieżących, o których mowa w art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, związanych z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, zwanych dalej „kosztami bieżącymi”, w formie ryczałtu.

Opis:

 

Organizatorem programu jest Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa (ARiMR).

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali ARIMR. Dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest dzień wpływu tego wniosku do Centrali Agencji.

Maksymalna kwota dofinansowania w okresie wdrażania PROW 2014-20 nie może przekroczyć 5,5 mln złotych na jednego beneficjenta.

Termin składania wniosków:

14 stycznia 2019

Źródło / Więcej informacji:

 

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html

http://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/komunikat-prezesa-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-2.html

Kontakt:

 

http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html


Ważne dotacje na innowacje w rolnictwie


Wysokość wsparcia maks. 500 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że w odniesieniu do: – kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, kosztów badań, a także kosztów bieżących, limit ten wynosi w sumie 5 000 000 zł, – kosztów ogólnych limit ten wynosi 500 000 zł. Poziom pomocy: – w przypadku kosztów ogólnych i kosztów bieżących – 100% kosztów kwalifikowalnych, – w przypadku kosztów badań – 90% kosztów kwalifikowalnych, – w przypadku kosztów inwestycyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia – 50% kwalifikowalnych.


Budżet programu 250.000.000 zł.


Wnioskowanie przez internet

 • Nie

Partner zagraniczny

 • Nie

Finansowanie

 • refundacja

Wnioskodawca

 • Osoba fizyczna
 • MŚP
 • Duża firma

Rodzaj wsparcia

 • dotacja

Materiał żródłowy : https://granty.pl/7673/?fbclid=IwAR0amfxPIJXaA5uKNSMCCrX5hy_G2KZAG6Fuow1FGSeTCL02yuj0fWQALIY

Portal dla startupowców, który powinien znać każdy młody przedsiębiorca.

Myślisz o własnym biznesie? Masz startup i szukasz możliwości rozwoju, ekspansji, finansowania lub wsparcia merytorycznego? Portal startup.pfr.pl to prawdopodobnie jedyne miejsce, gdzie najdziesz ponad 100 programów wsparcia dla innowatorów, startupów i MŚP.

Grupa PFR jest jedną z największych, obok Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, instytucji wspierających ekosystem innowacji w Polsce. Wielu innowatorów, startupów i innowacyjnych przedsiębiorstw, chcąc dalej się rozwijać potrzebuje kapitału lub doradztwa biznesowego. Dlatego w 2017 roku powstał startup.pfr.pl – portal „szyty na miarę” każdego przedsiębiorcy, gdzie znajdziesz zebraną i przedstawioną w przyjazny sposób szeroką ofertę możliwości wsparcia takich instytucji, jak PARP, ARP, PFR Ventures, BGK, PFR i in., dla projektów na każdym etapie rozwoju – od pomysłu po ekspansję zagraniczną.

– Na rynku jest wiele różnych narzędzi wsparcia dla młodych innowacyjnych firm – finansowego, edukacyjnego i doradczego. Od przedsiębiorców wiemy, że pojawiła się potrzeba uporządkowania i spersonalizowania oferty oraz stworzenia jednego miejsca integracji i kontaktu środowiska młodych przedsiębiorców. Na portal składa się m.in. przystępna dla odbiorcy wyszukiwarka dostosowana do potrzeb współczesnego startupu. Bez względu na to, czy firma poszukuje wsparcia jest w fazie pomysłu i potrzebuje weryfikacji rynkowej przydatności produktu, szuka inwestora lub innych źródeł finansowania, czy też rozważa ekspansję zagraniczną – na startup.pfr.pl znajdzie przydatne i aktualne informacje – mówi Eliza Kruczkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji, Polski Fundusz Rozwoju.

Ponad 100 programów wsparcia dla pomysłodawców i firm

Na portalu startup.pfr.pl obecnie prezentowanych jest ponad 100 programów, z których mogą skorzystać przedsiębiorstwa z różny branż. Zarówno z sektora IT/ICT, firmy rozwijające projekty gamingowe, jak i spółki z branż tj.: e-commerce, mobile, FinTech, EdTech, IoT, AI oraz wiele innych.

Wszystkie instrumenty wsparcia zostały podzielone na trzy etapy rozwoju biznesu: pomysł, rozwój i ekspansja zagraniczna. Do każdego z nich twórcy portalu dobrali usługi z zakresu: akceleracji, doradztwa i szkoleń, współpracy z dużym biznesem, finansowania czy też zagranicznych targów i wydarzeń.

Programy według etapu działalności

Główny podział programów, tj. oferty na stronie, odnosi się do poziomu zaawansowania (etapu) działalności:

1. Mam pomysł na biznes

Oferta skierowana do osób, które mają pomysł na biznes i szukają finansowania lub potrzebują wsparcia w zakresie doradztwa i szkoleń. Obecnie zainteresowani mogą aplikować do programów takich jak:

2. Chcę rozwinąć moją firmę

Oferta skierowana do osób, które mają już za sobą pierwsze kroki w biznesie. Udało im się założyć firmę, a teraz pracują nad jej rozwojem. Spółki na tym etapie mogą pozyskać od Grupy PFR wsparcie finansowe, z zakresu akceleracji lub ułatwioną ścieżkę współpracy z korporacjami czy spółkami Skarbu Państwa.

Wśród aktualnych programów znajdziemy m.in.:

 • Wzór na konkurencję – program, dzięki któremu mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy z makroregionu Polski Wschodniej otrzymają finansowanie nawet do 3 mln zł na stworzenie i implementację strategii wzorniczej.
 • Badania na rynek – biorąc udział w programie, możesz uzyskać wsparcie finansowe na projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac badawczych, których efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów czy usług.
 • Cross EU Women Business Angels (WBA) – wsparcie dla startupów – program skierowany do kobiecych startupów we wczesnej fazie rozwoju, który umożliwi przedstawienie projektu przed ekspertkami, Aniołami Biznesu i inwestorami z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Grecji oraz Słowacji.

3. Planuję ekspansję zagraniczną

Oferta przeznaczona dla osób, które prowadzą już własną firmę i chcą wyjść poza granice naszego kraju. Zainteresowani mogą liczyć na wsparcie od Grupy PFR w zakresie finansowym, doradztwa i szkoleń czy zagranicznych targów i eventów.

Wśród aktualnych programów znajdziemy m.in.:

 • Polskie Mosty Technologiczne – program skierowany do firm o dużym potencjale do internacjonalizacji, które planują ekspansję zagraniczną. Biorąc udział w programie, otrzymasz kompleksowe wsparcie ekspertów zewnętrznych w wypracowaniu oraz wdrożeniu strategii wejścia na zagraniczny rynek. Wsparcie finansowe na rozwój pojedynczego projektu wynosi 200 tys. zł.
 • Doradztwo lokalizacyjne – w ramach programu otrzymasz profesjonalne doradztwo, dzięki któremu wybierzesz najlepszą lokalizację dla swojej inwestycji zagranicznej.
 • Ubezpieczenie należności – Pakiet na rozwój – korzystając z rozwiązania oferowanego przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), możesz uzyskać zabezpieczenie firmy przed nieotrzymaniem płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę od wszystkich kontrahentów objętych ochroną ubezpieczeniową, zarówno tych w kraju, jak i za granicą – jedną polisą ubezpieczysz wszystkie należności.
 • Branżowy Program Promocji IT/ICT – polskie stoisko na konferencji Web Summit 2019, Lizbona – biorąc udział w programie, bezpłatnie zaprezentujesz materiały promujące Twój produkt na najważniejszych wydarzeniach startupowych np. na Web Summit w Lizbonie, czyli największej konferencji technologicznej na świecie przyciągającej rocznie ponad 60 000 uczestników.

Programy według rodzaju wsparcia

Serwis pozwala także wyszukiwać programy pod względem konkretnego rodzaju wsparcia (ilustracja 1).

Ilustracja 1: Kryteria wyszukiwania programów wsparcia na portalu startup.pfr.pl

1. Akceleracja

Wśród aktualnych programów znajdziemy m.in.:

 • ARP Games – akcelerator założony z myślą o utalentowanych i początkujących twórcach gier wideo, którzy potrzebują pomocy w rozwinięciu skrzydeł. Dofinansowanie dla jednego projektu może wynieść łącznie nawet 100 tys. zł.

2. Doradztwo i szkolenia

Wśród aktualnych programów znajdziemy m.in.:

 • Szkoła Pionierów PFR – międzynarodowy program edukacyjny dla przyszłych polskich przedsiębiorców technologicznych i wizjonerów.
 • Sieć Mentorów PFR – program mentoringowy skierowany do startupów i młodych firm, dzięki udziałowi Ty i Twój zespół uzyskacie wsparcie merytoryczne od doświadczonego eksperta, który pomoże Wam w rozwinięciu wybranej kompetencji biznesowej.
 • Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie: Doradztwo i szkolenia – program skierowany do osób, które założyły działalność gospodarczą lub ubiegają się o pożyczkę na jej założenie w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

3. Współpraca z dużym biznesem

Wśród aktualnych programów znajdziemy m.in.:

 • ARP Innovation Pitch to warsztaty w formie konkursów, które pozwalają startupom i MŚP na zaprezentowanie swoich rozwiązań dużym firmom i korporacjom. Ich praktyczna formuła ułatwi Ci poznanie nowych partnerów i potencjalnych klientów, powiększy Twoją wiedzę o aktualnych potrzebach rynkowych oraz pomoże przekonać odbiorców do efektywności Twojego rozwiązania.

4. Finansowanie

Wśród aktualnych programów znajdziemy m.in.:

 • Xevin VC – PFR Starter FIZ – fundusz oferuje wsparcie finansowe w wysokości od 1 mln zł do 3 mln zł na rozwój innowacyjnych projektów – nawet tych na najwcześniejszym etapie rozwoju. Każda spółka, która znajdzie się w portfelu Xevin VC, może liczyć na pomoc na wielu innych polach biznesowych, takich jak: księgowość i finanse, aspekty prawne, marketing, sprzedaż oraz rozwój biznesu.
 • KnowledgeHub – PFR Starter FIZ – kluczowym dla funduszu obszarem jest rynek MarTech, FinTech oraz szeroko pojęty Przemysłu 4.0, fundusz oferuje wsparcie finansowe w wysokości od 1 mln zł do 3 mln zł.
 • Kredyt na innowacje technologiczne – biorąc udział w programie, możesz otrzymać do 6 mln zł dofinansowania dla Twojego projektu, które możesz przeznaczyć m.in. na zakup i zastosowanie nowej technologii lub wdrożenie własnej, w wyniku której wprowadzone zostaną na rynek nowe lub udoskonalone produkty, procesy lub usługi.
 • Pożyczka na rozwój – w ramach programu możesz uzyskać pożyczkę w wysokości od 100 tys. zł do nawet 500 tys. zł na inwestycje w maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia. Jeżeli projekt tego wymaga, mogą one również posłużyć do sfinansowania zakupu oprogramowania, integracji z parkiem maszynowym czy systemami IT funkcjonującymi już w firmie.

5. Zagraniczne targi i eventy

Wśród aktualnych programów znajdziemy m.in.:

 • Go To Brand – program skierowany do firm, które operują w branżach o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym lub chcą prowadzić działania promocyjne w Algierii, Indiach, Iranie, Meksyku, Wietnamie. Biorąc udział w programie możesz otrzymać nawet 850 tys. zł przy poziomie dofinansowania do 85% na udział w zagranicznych targach, wystawach lub konferencjach.
 • Branżowy Program Promocji IT/ICT – polskie stoisko na konferencji DLD Tel Aviv Innovation Festival 2019 – biorąc udział w programie, bezpłatnie zaprezentujesz materiały promujące Twój produkt na najważniejszych wydarzeniach startupowych np. na DLD Tel Aviv Innovation Festival.

Mapa ekosystemu innowacji i baza ekspertów

Na portalu znajdziesz również mapę ekosystemu innowacji w Polsce oraz Sieć Mentorów PFR – bazę ekspertów, którzy wspierają startupy w rozwoju kompetencji biznesowych, a także sekcję z historiami sukcesów firm, które skorzystały ze wsparcia Grupy PFR. Przeczytasz również aktualności dotyczące nowych programów i wydarzeń.

Do Sieci Mentorów PFR należą m.in. Radek Zaleski, Head of Growth w Netguru; Kacper Winiarczyk, ekspert od skalowania biznesu; Grzegorz Wójcik, prezes zarządu Autenti. Udzielają oni porad z zakresu tworzenia zespołu, marketingu, rozwoju biznesu, relacji inwestorskich oraz zarządzania produktem.
Aby móc skorzystać z wiedzy i wsparcia ekspertów, musisz skorzystać z programu mentoringowego Sieć Mentorów PFR dla startupów i młodych firm. Każdy zakwalifikowany startup będzie mógł odbyć 2-3 spotkania z wybranym mentorem.

Plany rozwoju portalu

Twórcy portalu startup.pfr.pl cały czas pracują nad jego rozwojem i już zapowiadają wprowadzenie kolejnych funkcji. Będzie to m.in. możliwość utworzenia panelu użytkownika ze spersonalizowanymi treściami, możliwość zapisywania wybranych programów i bezpośredniej aplikacji. Strona główna ma zostać odświeżona, by być jeszcze bardziej funkcjonalną. Uruchomiona zostanie podstrona o inicjatywie ministerialnej: Start in Poland. Pojawią się także kolejne opisy funduszy z portfela PFR Ventures, nowe programy dla innowatorów oraz historie sukcesów kolejnych firm.

Jeśli planujesz lub prowadzisz startup, powinieneś zapisać portal startup.prf.pl do swoich zakładek.

Twórcą portalu jest Polski Fundusz Rozwoju, stworzony w kwietniu 2016 roku w efekcie realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którego celem jest wspieranie i inwestowanie w rozwój przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych

Materiał źródłowy:  https://mamstartup.pl/rozwoj/14232/portal-dla-startupowcow-ktory-powinien-znac-kazdy-mlody-przedsiebiorca?fbclid=IwAR19XK7IrHZEUHeAWqEYenjXp-1XHk2dIEVEpxdeVrYrHV95eWOKTsak4Vs

Granty – wsparcie wyposażenia laboratoriów szkolnych

W ramach konkursu można uzyskać wsparcie w postaci kompletnie wyposażonego minilaboratorium służącego do nauki przedmiotów biologiczno-chemicznych wraz z wyposażeniem. Zgłoszenia mogą przesyłać publiczne szkoły podstawowe z miejscowości liczących mniej niż 20.000 mieszkańców. Konkurs polega na wykonywaniu różnych działań, za które zarówno szkoły jak i ich uczniowie zdobywają punkty.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Budżet programu: 170.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 30.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Publiczne szkoły podstawowe z miejscowości liczących mniej niż 20.000 mieszkańców.
2. Uczniowie szkół, o których mowa powyżej uczęszczających do klas 4 – 8 w chwili rejestracji w konkursie.
W przypadku oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w ramach szkół, także uczniów 2 klas gimnazjalnych jako odpowiednik klas 8, pod warunkiem, że są to klasy w ramach Szkoły Podstawowej.
W konkursie nie mogą brać udziału:
– szkoły, które zostały nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu,
– szkoły prowadzone przez spółki prawa handlowe oraz osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Kompletnie wyposażone minilaboratoria (koloratoria) służące do nauki przedmiotów biologiczno-chemicznych wraz z wyposażeniem o wartości: 3 x 30.000 zł, 3x 15.000 zł oraz 5x 10.000 zł.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Agencja Reklamowa ART GROUP Sp. z o. o. Fundatorem nagród jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.
Konkurs polega na wykonywaniu różnych działań, za które zarówno szkoły jak i ich uczniowie zdobywają punkty.
Szkoły, które zdobędą najwięcej punktów zaklasyfikują się do finału.
Zdobyte punkty szkoły mogą wymienić na atrakcyjne nagrody lub bony na produkty Śnieżki dostępne w sklepiku prowadzonym przez organizatorów konkursu.
Wymiana punktów na nagrody nie obniża pozycji szkoły w głównym rankingu konkursu.
Termin składania wniosków:
22 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://koloratorium.pl
Kontakt:  
konkurs@koloratorium.pl
T: +48 887 55 33 22 (pn – pt, godz. 9.00-16.00)

Ważne wsparcie wyposażenia laboratoriów szkolnych


Wysokość wsparcia maks. 30.000 zł, 100%.


Budżet programu 170.000 zł.


Wnioskowanie przez internet

 • Tak
Partner zagraniczny

 • Nie
Wnioskodawca

 • Szkoła
Rodzaj wsparcia

 • nagroda

Materiał źródłowy: https://granty.pl/16774/ –   Koloratorium | granty.pl – aktualne dotacje

Zapraszamy szkoły do udziału w kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”

W związku z dużym zainteresowaniem szkół kampanią społeczną „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, Samorząd Województwa Mazowieckiego w roku 2019 będzie kontynuował kampanię. Zachęcamy szkoły podstawowe z terenu województwa mazowieckiego do zgłaszania swojego udziału w kampanii, zapraszamy do składania wniosków.

Pliki do pobrania  Wniosek dla szkół

Materiał źródłowy:  https://www.mazovia.pl/komunikaty–konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2644,zapraszamy-szkoly-do-udzialu-w-kampanii-spolecznej-jestes-widoczny-jestes-bezpieczny.html