Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

UWAGA

W związku ze zmianami warunków przyznania i wypłaty pomocy wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła formularz aneksu do umowy o przyznaniu pomocy.

Aneks do umowy o przyznaniu pomocy jest zawierany wyłącznie na pisemny wniosek beneficjenta – do pobrania wzór pisma o aneks.

Aneks mogą zawierać zarówno Beneficjenci, którzy jeszcze realizują projekt, jak i Ci, którzy już otrzymali II transzę, ale trwa jeszcze tzw. okres trwałości (2-letni od dnia wypłaty II transzy).

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych aneksem należą:

1) Skreślenie dotychczasowego par. 5 pkt 14, mówiącego o osiągnięciu co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy.

Oznacza to, że po roku od wypłaty płatności końcowej Beneficjent składa informację monitorującą z realizacji biznesplanu (zgodnie z dotychczasowym par. 5 pkt. 15), ale w informacji tej nie podaje danych o przychodach firmy.

2) Modyfikacja zapisu mówiącego o wymaganym okresie wykonywania działalności gospodarczej:

Było: „do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy”

Jest: „przez łącznie co najmniej 2 lata, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy”

Oznacza to, ze działalność gospodarcza musi być wykonywana przez minimum 2 lata bez przerwy od momentu rozpoczęcia jej wykonywania lub przez łącznie minimum 2 lata, z pominięciem okresów jej zawieszenia, w okresie od rozpoczęcia jej wykonywania do dnia w którym upływają 2 lata od wypłaty płatności końcowej.

Należy jednocześnie pamiętać o zapisach par. 12 ust. 7: „Złożony przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy, dotyczący zmian mogących mieć wpływ na zgodność z LSR będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz z wnioskiem zostanie złożona pozytywna opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania.”

Zgodnie z zapisami formularza aneksu umowa nie podlega zmianie w zakresie mającym wpływ na spełnienie kryteriów w odniesieniu do minimum punktowego. Zobacz wzór ANEKSU.

źródło informacji:  http://mazowieckie.ksow.pl/aktualnosc/informacja-na-temat-mozliwosci-zmiany-umow-o-przyznaniu-pomocy-dla-osob-podejmujacych-dzialalnosc-gospodarcza

==========================================================================

trwają prace

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zakres wsparcia

Wsparcie w ramach tego poddziałania jest przyznawane na operacje, w zakresie:

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (projekty grantowe poprzedzone wyborem grantobiorcy);
 • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez:
  • podejmowanie działalności gospodarczej;
  • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzenia tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności;
  • rozwijanie działalności gospodarczej;
 • wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;
 • rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia objętych zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich;
 • zachowania dziedzictwa lokalnego;
 • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
 • budowy lub przebudowy dróg gminnych lub powiatowych, które:
 1. umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
 2. skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Beneficjent

 • Osoba fizyczna;
 • Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe;
 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

Beneficjentem może być Lokalna Grupa Działania zwana dalej „LGD” jedynie w przypadku: „operacji własnych LGD”, „projektów grantowych” tj. operacji, gdzie beneficjentem ubiegającym się o wsparcie przed podmiotem wdrażającym jest LGD, i to LGD jest wskazywana w systemie jako beneficjent; operacja taka składa się z szeregu grantów, których realizatorami są różnorodne podmioty działające na obszarze objętym LSR, wszystkie granty wchodzące w skład projektu grantowego, są projektami komplementarnymi i łącznie przyczyniają się do realizacji, założonych dla danego projektu grantowego, celów i wskaźników.

Forma pomocy

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty:

 • zakupu dóbr i usług;
 • wykonania robót budowlanych;
 • organizacji i przeprowadzenia spotkania, szkolenia, wydarzenia promocyjnego itp.;
 • najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów;
 • zakupu środków transportu przy czym koszt nie może przekroczyć 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne;
 • zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację operacji tylko w przypadku operacji o charakterze szkoleniowym, funkcjonowania nowoutworzonych sieci oraz inkubatorów przetwórstwa lokalnego;
 • ogólne;
 • inne koszty związane z realizacją operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne;
 • wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.

Nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją, za wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dotyczących zachowania dziedzictwa.

Limity pomocy na operacje:

 • Limit na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej – 300 000 PLN kwoty pomocy,
 • Limit na operację z zakresu podejmowania działalności gospodarczej – 80 000 PLN kwoty pomocy.

Intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od kategorii beneficjenta, rodzaju operacji oraz zapisów LSR.

Pomoc przyznawana w związku z działalnością gospodarczą będzie miała charakter pomocy de minimis.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Szczegółowe warunki w zakresie przyznania pomocy dla podmiotu ubiegającego się o pomoc w ramach poddziałania 19.2. zostały określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, do którego link znajduje się  poniższej.

Nabór wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD składa się bezpośrednio do LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie LGD.

Legislacja

White Confused 3d Person Difficult Choice Arrows Direction. 3d Render Illustration

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1570) – otwórz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1390) – otwórz

informacjai

Nowy wzór umowy do PREMII (LEADER 19.2) – 5.01.2021

Uprzejmie informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) opracowała nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który zostały wprowadzony zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 160/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wzór ww. formularza uzyskał akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Załączniki:

 1. Umowa o przyznanie pomocy (wersja 5z)
 2. Załącznik nr 1 – Biznesplan
 3. Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych
 4. Załącznik nr 3 – Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy;
 6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej;
 7. Załącznik nr 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Aneks do Umowy

Do pobrania:

Umowa wraz z załącznikami

============================================

Dokumenty aplikacyjne OTWÓRZ FORMULARZE