Dzień tygodnia: niedziela, 18 kwiecień 2021 |

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie logo UE, sloganem „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz logo PROW 2014-2020.

Beneficjent ma obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa przynajmniej jeden plakat (o minimalnym formacie A3) lub tablicę z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony Unii gdy całkowite wsparcie publiczne na operację przekracza kwotę 50 tys. euro. Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/669 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 808/2014 w odniesieniu do zmiany i treści programów rozwoju obszarów wiejskich, reklamy tych programów i współczynników przeliczeniowych na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza zmienione zostały przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W załączniku III do rozporządzenia nr 808/2014 beneficjent miał obowiązek zamieścić plakat lub tablicę informacyjną gdy całkowite wsparcie publiczne na operację przekraczało kwotę 10 tys. euro (część 1 pkt 2.2 lit.b). Od dnia 6 maja 2016 r. jest to kwota 50 tys. euro.

 UWAGA

Od 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywać zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

W związku z przeniesieniem zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do MRiRW aktualizacji wymagał fragment dotyczący oznakowania materiałów informacyjnych i promocyjnych finansowanych częściowo z EFRROW i częściowo z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Aktualizacja dotyczy zmiany odniesienia do Instytucji zarządzającej PO RYBY 2014-2020 z Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (str. 13).

Zmiany w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020 od 1 stycznia 2021

===============================================================

Informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2020 rbędzie obowiązywać zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Zmianie uległa strona dotycząca logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (str. 64) – wprowadzono jego dodatkowe warianty.

Obecne logo KSOW funkcjonuje od początku działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce i wymagało unowocześnienia. Wieloletnie funkcjonowanie sieci w Polsce oraz wielu współpracujących partnerów sprawiły, że marka KSOW jest coraz bardziej rozpoznawalna, co umożliwia stosowanie przy logotypach, zamiast pełnej nazwy, skrótu KSOW. Wariant ten mógłby być stosowany w razie potrzeb, zamiennie z logotypem zawierającym pełną nazwę. Dodatkowo zaproponowano bardziej czytelną wersję znaku KSOW, zarówno w kolorze jak i wersji monochromatycznej, która będzie lepiej widoczna na materiałach promocyjnych.

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020, wraz z nowymi logotypami KSOW do pobrania, została opublikowana na stronie internetowej MRiRW w zakładce https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy.

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 obowiązująca od dnia 1 września 2017 r.

KSIĘGA WIZUALIZACJI PROW 2014 – 2020

pobierz

WZORY LOGOTYPÓW WG. KSIĘGI WIZUALIZACJI:

 LOGO LEADER : logo_LEADER.rar;  Leader_logo.bmp (25.58 kb)

 SYMBOL  UE :  Symbol_UE__eps_.rar ; Symbol_UE__jpg_.rar

LOGOTYP PROW : Logo_PROW_2014-2020.rar ; PROW-2014-2020-logo-kolor.jpg (196.4 kb)logotypy w CorelDraw

Materiał źródłowy: http://ksow.pl/pliki-do-pobrania/ksiega-wizualizacji-logotypy.html

Materiał źródłowy i pliki: PLIKI GRAFICZNE Z KSIĘGI WIZUALIZACJI

link 2

 

 

Do  pobrania wzór plakatu – PREMIA  Plakat premia wzór

 

 

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” w załączeniu przekazuje również Zasady wizualizacji logotypu Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego” – jako uzupełnienia do Księgi Wizualizacji znaku PROW  2014 – 2020 wraz z wzorami logotypu

Zasady wizualizacji logotypu Stowarzyszenia LGD

  •  wzór logotypu LGD :logo Ilogo Ilogo I