Dzień tygodnia: środa, 12 grudzień 2018 |

Rozpoczynamy szkolenia nt. zasad aplikacji w naborze wniosków o powierzenie GRANTÓW

 LGD „Ziemia Chełmońskiego” –  rozpoczyna szkolenia dla przyszłych  beneficjentów naborów wniosków o POWIERZENIE GRANTÓW w ramach projektu Grantowego.

Serdecznie zapraszamy przyszłych grantobiorców:  osoby fizyczne  nieprowadzące działalności gospodarczej, stowarzyszenia, fundacje, JST oraz inne podmioty do uczestnictwa w szkoleniach.

Informacje o terminach oraz  miejscach  szkoleń dostępne Kalendarium na stronie Stowarzyszenia.

uciekajacy-czas

Już  wkrótce na naszej stronie zostanie umieszczona informacja o terminie naboru.

Więcej informacji nt.  projektów grantowych  znaleźć można:

Granty – aktywizacja i integracja mieszkańców oraz promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023r.

 

Rewolucja w Kołach Gospodyń Wiejskich

Koło gospodyń wiejskich (KGW) to obok jednostek OSP jedna z najstarszych form organizacji społecznych, jakie funkcjonują w Polsce. Obecnie jest ich około 21 tysięcy powstałych w ramach Kółek Rolniczych oraz kilka tysięcy działających jako zespoły ludowe i stowarzyszenia. Organizacje te skupiają ponad milion osób. Nowe przepisy zakładają aktywizację działalności kół a przez to wszechstronny rozwój terenów wiejskich.

Koła gospodyń wiejskich działają obecnie na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. poz. 217 z późn. zm.). Ich zadaniem jest obrona praw, reprezentowanie interesów oraz działanie na rzecz poprawy sytuacji kobiet i ich rodzin na terenach wiejskich. Obecnie działają one jako jednostki organizacyjne kółek rolniczych, a samodzielnie mogą funkcjonować jedynie tam, gdzie tych kółek nie ma.

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich

Nowe prawo definiuje KGW jako dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizację mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.

Ustawa przewiduje, że KGW będą miały osobowość prawną, będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje. Jednak w jednej wsi będzie mogło istnieć tylko jedno KGW.

Nowe prawo ma określać m.in. formy i zasady zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich.

Poprzez nabycie osobowości prawnej będą mogły one prowadzić działalność społeczno-gospodarczą na własny rachunek oraz zakładać związki kół gospodyń wiejskich.

Jak założyć koło gospodyń wiejskich?

KGW będzie mogło założyć co najmniej 10 osób, które ukończyły 18 lat i stale zamieszkują na obszarze wsi będącej terenem działalności koła. Założyciele koła będą mieli obowiązek uchwalić statut koła oraz wybrać komitet założycielski, który będzie odpowiedzialny za rejestrację koła.

Terenem działalności koła gospodyń wiejskich może być jedna wieś, ale może to być również kilka wsi. Projekt zakłada, że swoje zadanie KGW może wykonywać także poza terenem swojej działalności, w tym na terytorium całej Polski i za granicą.

W działalność koła będą mogły angażować się także osoby, które ukończyły 13 lat i uzyskają na to zgodę rodziców lub innych opiekunów. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce struktury wspierające KGW. Jednocześnie będzie można być członkiem jednego koła. Szczegółowe warunki wstępowania i występowania z kół mają określać statuty.

Rejestracja koła

Rząd zaproponował, aby na terenie jednej wsi można było utworzyć tylko jedno koło gospodyń wiejskich, które korzystałoby w pełni z nowych uregulowań prawnych.

Oznacza to, że ten, kto pierwszy zarejestruje KGW, ten będzie korzystał z przywilejów przewidzianych w nowej ustawie dla kół. Inne organizacje będą mogły działać, ale na dotychczasowych zasadach.

Rejestrację kół będzie prowadzić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Komitet założycielski będzie musiał złożyć wniosek o wpis koła do rejestru wraz ze statutem do kierownika powiatowego biura ARiMR. Wniosek to formularz do wypełnienia, który zawierał będzie: wykaz założycieli (imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania|) wraz z ich oświadczeniami o woli wejścia w skład koła, adres do doręczeń, podpisy, informacje o sposobie reprezentowania koła oraz podpisy osób wybranych do komitetu założycielskiego.

Postępowanie o wpis koła do rejestru ma być wolne od opłat. Po wpisaniu koła do rejestru, uzyska ono osobowość prawną.

Obecnie działające koła gospodyń wiejskich w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy będą miały prawo pierwszeństwa przy wpisaniu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich w ARiMR przed kołami, które dopiero miałyby zostać utworzone. Koła przystępujące do rejestracji będą musiały wcześniej uchwalić statut zgodny z wymogami projektowanymi w nowych przepisach. Obecnie działają one na podstawie regulaminu.

Jeśli w ciągu 6 miesięcy koło nie wystąpi o wpis do Krajowego Rejestru KGW, wówczas będzie ono mogło dalej działać na podstawie dotychczasowych przepisów, czyli Prawa o stowarzyszeniach lub ustawy o kółkach rolniczych.

Statut KGW

Koło gospodyń wiejskich będzie działać na podstawie statutu. Wzorcowy statut stanowi załącznik do projektowanej ustawy. Musi on zawierać mi.in. nazwę i siedzibę koła; zakres jego działania; cele i zadania koła oraz środki ich realizacji; zakres i przedmiot działalności zarobkowej; sposób nabywania i utraty członkostwa; prawa i obowiązki członków; organy koła; warunki reprezentowania koła; składki członkowskie i majątek koła; tryb zmiany statutu i likwidacji koła.

Jaką działalność będą mogły prowadzić KGW?

Według nowego prawa koło gospodyń wiejskich powinny w szczególności prowadzić następującą działalność:

– społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;

– na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

– wspierać rozwój przedsiębiorczości kobiet;

– inicjować i prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

– upowszechniać i rozwijać formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych;

– reprezentować interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

– rozwijać kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

Finansowanie i rozliczenia KGW

Ustawa przewiduje możliwość gromadzenia majątku i prowadzenia działalności gospodarczej przez koła gospodyń wiejskich. Będą one mogły przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Majątek KGW będzie mógł powstawać także ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej czy z dochodów z majątku koła.

Projekt zastrzega, że dochód z działalności KGW nie może zostać przeznaczony do podziału między członków koła, może być przeznaczony jedynie na realizację celów statutowych.

KGW będzie mogło prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, jeżeli spełni łącznie 3 warunki.

Po pierwsze, jeżeli KGW osiągnęło przychody wyłącznie:

– z działalności statutowej (z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji);

– ze sprzedaży wyrobów sztuki ludowej (rękodzieło, rzemiosło ludowe i artystyczne, żywność regionalna),

– ze sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,

– z odsetek od środków pieniężnych i lokat na rachunkach bankowych koła.

Po drugie, jeżeli KGW w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęło ww. przychody w wysokości do 100 000 zł.

Po trzecie, gdy koło nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

O wyborze prowadzenia uproszczonej księgowości KGW musi powiadomić naczelnika urzędu skarbowego, za pośrednictwem ARiMR w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić tutaj: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=660212046873385AC125831300601BB8

Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. poz. 217 z późn. zm.): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19820320217

źródło : http://witrynawiejska.org.pl/component/k2/item/49993-idzie-rewolucja-w-kolach-gospodyn-wiejskich

Zawiesić czy zakończyć działalność? Kiedy zrezygnować z prowadzenia firmy i jak zrobić to dobrze?

Otwarcie własnej firmy to dla wielu osób nowy rozdział życia zawodowego.  Towarzyszy mu ekscytacja i śmiałe plany na przyszłość. Jednak każdy przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że może stanąć przed trudną decyzją o zamknięciu czy zawieszeniu firmy. Najważniejsze, żeby dobrze się do tego przygotować i uniknąć błędów, które mogą spowodować przykre konsekwencje. 

Najtrudniejsza jest decyzja

Zawieszanie czy zamykanie nierentownego przedsięwzięcia to jedna z najtrudniejszych rzeczy, przed którą staje przedsiębiorca. I nic w tym dziwnego, ponieważ w takich sytuacjach wielu z nas ulega efektowi utopionych kosztów. To nic innego jak trwanie przy wcześniej podjętych decyzjach, które wymagały dużego zaangażowania naszego czasu, pieniędzy i energii, a które w dalszej perspektywie okazały się niekorzystne. Co gorsza jak wynika z badań amerykańskiego ekonomisty R. Thaler`a, im wyższy jest poziom poniesionych wcześniej kosztów, tym więcej wysiłku i czasu poświęca się na „ratowanie” firmy. Ten efekt sprawia, że tracimy zdolność do obiektywnej oceny tego, ile ponieśliśmy strat i kiedy trzeba powiedzieć: „stop”.

Kiedy jest właściwy moment?
Przy podjęciu decyzji o zawieszeniu lub zamknięciu firmy musimy kierować się chłodną kalkulacją. Przedłużanie tego momentu może skończyć się dla nas przykrymi konsekwencjami – utratą płynności finansowej lub co gorsza wejściem w długi. Dlatego do podjęcia decyzji o zamknięciu lub zawieszeniu firmy powinny skłonić nas poniższe sytuacje:

 • Brak czasu na prowadzenie firmy– opieka nad dzieckiem lub praca na etacie mogą być taką okolicznością, w której nie możemy poświęcić się naszemu biznesowi. Jednak comiesięczne opłaty (ZUS, księgowość) generują koszty, a to może prowadzić do zadłużania się. Zastanów się czy warto?
 •  Firma generuje więcej kosztów niż przychodu – to oczywiście naturalne w pierwszych miesiącach prowadzenia firmy, jednak po roku należy już przyjrzeć się i sprawdzić czy biznes działa tak, jak tego oczekiwaliśmy. Jeśli częściej zaczynasz dokładać do firmy, niż widzieć dodatnie saldo na koncie, to znak, że warto się wycofać.
 • Niewielki zysk– niby firma działa, nie przynosi strat, ale jednak zarobek na działalności jest zbyt niski, żeby się utrzymać, albo zbyt wiele zaangażowania i czasu zajmuje ci prowadzenie firmy w porównaniu do tego, co zarabiasz. To również sytuacja, która wymaga podjęcia decyzji czy zamknąć biznes.
 • Brak płynności finansowej– zwłaszcza w biznesach sezonowych, kiedy są tzw. martwe okresy. Oczywiście jeśli jesteś w stanie zarobić w sezonie tyle pieniędzy, żeby przetrwać okres niezarobkowy, nie musisz się martwić. Gorzej, kiedy musisz wiązać koniec z końcem albo co gorsza zadłużać się, żeby przetrwać czas, kiedy twoja firma nie zarabia.

Zawiesić czy zamknąć?
Jeżeli z twojej analizy wynika, że firma ma jeszcze szanse na sukces albo sytuacja, w której się znalazłeś, za jakiś czas ulegnie zmianie, warto wtedy zawiesić działalność.

 • Zanim przejdziesz do formalności upewnij się, że wszystkie twoje zobowiązania zostały zrealizowane. Jeśli zatrudniasz pracowników na umowy o pracę, musisz w pierwszej kolejności je rozwiązać.
 • Działalność jednoosobową możesz zawiesić na minimum 30 dni lub bezterminowo. Możesz to zrobić składając wniosek o zawieszenie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie on-line albo w urzędzie gminy składając wniosek osobiście lub listem poleconym.

Działalność zarejestrowaną w KRS (spółki) możesz zawiesić minimalnie na 30 dni a maksymalnie na 24 miesiące, a jej zawieszenie zgłaszasz do KRS. Natomiast spółkę cywilną, oprócz zgłoszenia zawieszenia do CEIDG, powinieneś zgłosić również do GUS (zgłoszenie zmian do REGON).

 • Składając wniosek o zawieszenie działalności wpisujesz konkretny dzień, od którego firma zawiesza działalność- nie może być on wcześniejszy niż data złożenia wniosku. Zawieszenie firmy rozpoczyna się automatycznie po złożeniu wniosku w odpowiednim urzędzie i z dniem, który wpisałeś jako datę zawieszenia działalności.
 • Przy zawieszeniu działalności nie masz obowiązku opłacania składek ZUS. Jednak należy pamiętać, że w ciągu 30 dni od zawieszenia firmy, przestajesz być osobą ubezpieczoną i wygasa twoje prawo do świadczeń zdrowotnych.
 • Odwiesić firmę możesz w dowolnym czasie składając odpowiedni wniosek o wznowienie działalności do CEIDG. Wznowienie działalności rozpoczyna się z dniem wskazanym przez ciebie we wniosku jako data wznowienia. W przypadku spółek zarejestrowanych w KRS, taki wniosek trzeba złożyć max. w ciągu 24 miesięcy, inaczej spółka zostanie wezwana do złożenia takiego wniosku w terminie 7 dni, pod rygorem zastosowania kary.

Wszystkie niezbędne informacje na ten temat można znaleźć tu: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zawieszenie-wznowienie-i-zamkniecie-firmy lub skorzystać z telefonicznej pomocy pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32 w ramach portalu www.biznes.gov.pl prowadzonego pod nadzorem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

zamknięciu firmy najlepiej zdecydować, jeśli nie widzisz możliwości zarabiania na dotychczasowej działalności. Zamknięcie warto też rozważyć, jeśli chcesz skorzystać z zasiłków w Urzędzie Pracy czy OPS albo zwyczajnie wtedy, gdy stwierdzisz, że bycie przedsiębiorcą nie jest dla ciebie.

 • Przy zamykaniu firmy warto skorzystać z pomocy biura księgowego, oszczędzisz sobie wiele stresów związanych z procedurami i dokumentacją firmy.
 • Likwidując firmę nie możesz mieć niespłaconych zobowiązań ani też zatrudnionych pracowników.
 • Przy zamykaniu firmy składasz wniosek o zamknięciu w odpowiedniej instytucji – CEIDG przy jednoosobowej działalności, KRS przy spółkach.
 • W zależności od rodzaju działalności ciążą na tobie różne obowiązki związane z procedurami likwidacji firmy. Bardzo ważne jest, aby się z nimi dobrze zapoznać, bo ich niedopełnienie może przynieść przykre konsekwencje. Możesz skorzystać z poradnika: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zamykanie-firmy.
 • Zamykając działalność trzeba również wyrejestrować się z ZUS, powiadomić Urząd Skarbowy oraz zamknąć kasę fiskalną.
 • Jeśli jesteś tzw. „vatowcem”, który rozlicza się za pomocą Książki Przychodów i Rozchodów, musisz dodatkowo sporządzić 3 ewidencje: spis majątku firmy dla celów podatku dochodowego, spis z natury dla celów VAT oraz spis z natury dla celów PIT.

To jakiego wyboru dokonasz, powinno zależeć przede wszystkim od twojej sytuacji finansowej oraz planów na przyszłość. Zawieszenie działalności daje więcej możliwości i wymaga mniej czasu i procedur. Natomiast zamknięcie działalności bywa często jedynym wyjściem z trudnej sytuacji. I najważniejsze – fakt, że musisz zamknąć lub zawiesić firmę nie świadczy o porażce. To bardzo dobry początek dla twojej przedsiębiorczej kariery. Jeśli popełniłeś błąd, pomyśl jak można go uniknąć następnym razem i nie poddawaj się! Zacznij od nowa, daj sobie szansę.

Data publikacji: 22.10.2018
Autorka: Magdalena Hojnor

żródło: http://www.edufin.pl/index.php/component/k2/item/176-zawiesic-czy-zakonczyc-dzialalnosc-kiedy-zrezygnowac-z-prowadzenia-firmy-i-jak-zrobic-to-dobrze

Nowe szanse dla Kół Gospodyń Wiejskich

W dniu 9 listopada br. Sejm uchwalił ustawę o kołach gospodyń wiejskich, którą przekazano do podpisu Prezydentowi. Koła otrzymują osobowość prawną – Ustawa określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na terytorium RP. W ustawie uwzględniono też wsparcie finansowe dla kół – w 2018 r. 90.000.000 zł.
Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu (sejm.gov.pl): http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.n…/…/2856_u/$file/2856_u.pdf

Publikacja „Przepisy prawne obowiązujące w specjalizacjach oferty obiektów turystyki wiejskiej”

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zaprasza do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym przepisów prawnych, obowiązujących w specjalizacjach oferty obiektów turystyki wiejskiej, szczegółowo opisującym najważniejsze wymagania prawne, jakie powinny spełnić osoby planujące podjęcie działalności w branży turystycznej na obszarach wiejskich, jak również właściciele gospodarstw agroturystycznych myślący o rozbudowaniu oferty swojego obiektu o dodatkowe atrakcje.

Poradnik powstał w ramach realizacji projektu „Wyróżnij się! – Specjalizacja oferty kluczem do sukcesu” – więcej informacji o projekcie – zobacz.

 

Źródło: http://ksow.pl;  oraz http://witrynawiejska.org.pl/przesiebiorczosc/item/49843