Dzień tygodnia: wtorek, 20 marzec 2018 |

Szkolenia dla NGO i Izb Gospodarczych

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) regionalnych i branżowych izb gospodarczych z terenu całej Polski oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się rozwojem gospodarczym na bezpłatne szkolenia przygotowujące do uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych na szczeblu centralnym.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze, którego celem jest dostarczenie przedstawicielom Izb oraz NGO wiedzy w zakresie rożnych obszarów prawa gospodarczego oraz uzupełnienie ich kompetencji i możliwości uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych.

Każde szkolenie obejmuje 6 zakresów tematycznych: prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa oraz pisanie stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk.

Szczegółowy program:  Łódź_Program-szkolenia-NGO 19-21_03_2018

Szkolenie trwa 3 dni po 8 godzin, do wyboru jest kilkanaście terminów w największych polskich miastach. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają wyżywienie i nocleg.

Dostępne terminy:

Uczestnicy otrzymają szczegółowy program szkoleniowy, co do którego będą mogli zgłosić ewentualne prośby o uzupełnienia zawartości poszczególnych modułów.

Projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ulotka NGO IZBY 2 str_last_l

Migawki z warsztatu refleksyjnego 8 – 9 luty 2018r.

LGD Ziemia Chełmońskiego jest już po Warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR i działalności Stowarzyszenia w roku 2017.

Jednym z elementów warsztatu było przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Wszyscy uczestnicy warsztatu w tym m.in. przedstawiciele lokalnych samorządów, członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej, Zarząd oraz goście z zaprzyjaźnionych LGD pracowali z dużym zaangażowaniem a zgłaszane wnioski oraz pomysły będą cenną wskazówką do dalszej pracy przy realizacji Strategii i osiąganiu rezultatów.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za owocną pracę w dobrej atmosferze i do zobaczenia na kolejnym warsztacie refleksyjnym w 2019 r.

1_IMG 2_IMG 3_IMG 4_IMG 5_IMG 6_IMG

Uwaga – od 21.02.2018r. zmiana przepisów o konkurencyjnym trybie wyboru wykonawców

Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).

Niniejszą ustawą zmienia się między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ustawie dokonano zmian między innymi art. 43a i art. 57h. Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a ww. ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro.

Niniejsze przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 lutego 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z przepisami ww. ustawy, w tym przepisami przejściowymi określonymi w art. 8 ust. 2: Tekst Ustawy

Materiał źródłowy

 

Warsztat refleksyjny – LGD „Ziemia Chełmońskiego”

LGD „Ziemia Chełmońskiego” serdecznie zaprasza na warsztat refleksyjny  dotyczący realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, który odbędzie się w dniach 8 – 9 lutego 2018 r. (czwartek  – piątek )  w hotelu Narvil w Serocku.

Przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego jest nałożonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi obowiązkowym punktem corocznej ewaluacji wdrażania LSR poprzedzającym roczne sprawozdanie za 2017 rok.

harmonogram Warsztatu refleksyjnego LGD ZCH