Dzień tygodnia: niedziela, 25 luty 2018 |

Migawki z warsztatu refleksyjnego 8 – 9 luty 2018r.

LGD Ziemia Chełmońskiego jest już po Warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR i działalności Stowarzyszenia w roku 2017.

Jednym z elementów warsztatu było przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Wszyscy uczestnicy warsztatu w tym m.in. przedstawiciele lokalnych samorządów, członkowie Rady i Komisji Rewizyjnej, Zarząd oraz goście z zaprzyjaźnionych LGD pracowali z dużym zaangażowaniem a zgłaszane wnioski oraz pomysły będą cenną wskazówką do dalszej pracy przy realizacji Strategii i osiąganiu rezultatów.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za owocną pracę w dobrej atmosferze i do zobaczenia na kolejnym warsztacie refleksyjnym w 2019 r.

1_IMG 2_IMG 3_IMG 4_IMG 5_IMG 6_IMG

Uwaga – od 21.02.2018r. zmiana przepisów o konkurencyjnym trybie wyboru wykonawców

Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).

Niniejszą ustawą zmienia się między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W ustawie dokonano zmian między innymi art. 43a i art. 57h. Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a ww. ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro.

Niniejsze przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 lutego 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z przepisami ww. ustawy, w tym przepisami przejściowymi określonymi w art. 8 ust. 2: Tekst Ustawy

Materiał źródłowy

 

Warsztat refleksyjny – LGD „Ziemia Chełmońskiego”

LGD „Ziemia Chełmońskiego” serdecznie zaprasza na warsztat refleksyjny  dotyczący realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, który odbędzie się w dniach 8 – 9 lutego 2018 r. (czwartek  – piątek )  w hotelu Narvil w Serocku.

Przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego jest nałożonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi obowiązkowym punktem corocznej ewaluacji wdrażania LSR poprzedzającym roczne sprawozdanie za 2017 rok.

harmonogram Warsztatu refleksyjnego LGD ZCH

Uwaga beneficjenci PROW na lata 2007 – 2013 – Ankieta Monitorująca do 31 stycznia 2018r.

Przypomnienie PROW 2007-2013

Ankieta monitorująca do 31 stycznia!

Stowarzyszenie LGD ‘Ziemia Chełmońskiego’ uprzejmie informuje, że w związku z tym, że większość Beneficjentów działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu ,,Małe projekty’’ nie wypełnia zapisów umowy, dotyczących obowiązku składania do siedziby Samorządu Województwa ankiety monitorującej zwracamy się do Państwa z prośbą o konieczności składania w/w ankiety zgodnie z § 5 ust. 3 umowy przyznania pomocy.

Zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 2 w przypadku, gdy Beneficjent nie spełni warunków, o których mowa w § 5 ust. 3 umowy przyznania pomocy zwrotowi podlega 1% pobranej kwoty pomocy (zapis od wersji 4 umowy przyznania pomocy).

Aktualny formularz ankiety monitorującej wraz z instrukcją jej wypełnienia dla działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- „Małe projekty” znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie http://www.prow.mazovia.pl/…/wdrazanie_projektow_wspolpracy…

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub trudności w wypełnianiu w/w ankiety prosimy o kontakt z biurem LGD.

Ankieta monitorująca z realizacji operacji – w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych  strategii rozwoju” – „małe projekty” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ANKIETA_MAŁE_PROJEKTY_ PROW 2007 -2013

Ankieta monitorująca realizację operacji – Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, w zakresie „Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki”

ANKIETA_ODNOWA_WSI_ PROW 2007-2013

ZALECENIA OGÓLNE

Beneficjent czytelnie wypełnia niebieskim lub czarnym kolorem wyłącznie białe pola ankiety. W sytuacji, kiedy dane pole w ankiecie, będące polem tekstowym, nie dotyczy Beneficjenta, należy wstawić kreskę, chyba że w Instrukcji podano inaczej.