Dzień tygodnia: środa, 08 lipiec 2020 |

Rozpoczynamy realizację zadania „Inkubator społeczeństwa obywatelskiego na Ziemi Chełmońskiego”

Rozpoczynamy realizację zadania „Inkubator społeczeństwa obywatelskiego na Ziemi Chełmońskiego” 🙂👌
Jeśli działasz w organizacji pozarządowej lub grupie osób zaangażowanych w działalność społeczną lub chcesz rozpocząć taką aktywność zgłoś się do nas ☎️📧
Oferujemy nieodpłatne doradztwo ze specjalistami w zakresie prawa, księgowości i finansów, pozyskiwania środków, promocji oraz innych obszarach odpowiadających na Wasze potrzeby. Ponadto zorganizujemy spotkania tematyczne o różnej tematyce i szkolenie dotyczące social media w NGO, o których będziemy na bieżąco informować 👩‍💻👨‍💻

Zapraszamy do wspólnego tworzenia przestrzeni do realizacji inicjatyw społecznych na Ziemi Chełmońskiego, kreowanej przez organizacje pozarządowe i aktywnych mieszkańców 💪🥰

Więcej informacji :

„Inkubator społeczeństwa obywatelskiego na Ziemi Chełmońskiego”

 

Spotkanie warsztatowe w trybie on line nt.” Umiejętnego zarządzania czasem i priorytetami w organizacji”

Jeśli chcesz poprawić jakość i wydajność pracy zarówno swojej jak i zespołu ale masz problem:
 ze sprawnym zarządzaniem czasem?,
 nie wiesz co zrobić, aby zapanować nad chaosem informacyjnym ?
 jesteś rozproszony i dopada Cię odwlekanie zadań,

Nie czekaj tylko weź udział już  17   czerwca  w spotkaniu warsztatowym w trybie on line nt.” Umiejętnego zarządzania czasem i priorytetami w organizacji”📍.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, uczestnictwo wymaga zgłoszenia (na załączonym formularzu) – który prosimy o odesłanie na adres mailowy:  drogowskazy@ziemiachelmonskiego.pl 

 LGD  Ziemia Chełmońskiego skontaktuje się  się mailowo lub telefonicznie z uczestnikami przed terminem szkolenia w celu potwierdzenia uczestnictwa.  

17 06 webinarium-zarządzanie-czasem 17.06

Formularze zgłoszeniowe do uczestnictwa w projekcie.

 

Zamiany w zakresie zawieszania biegu terminów albo nierozpoczynania ich biegu związane z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zamiany w zakresie zawieszania biegu terminów albo nierozpoczynania ich biegu związane z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

‼️WAŻNE‼️

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Przedmiotowa ustawa uchyla przepisy o zawieszeniu i nierozpoczynaniu biegu terminów, tj. art. 15zzr oraz art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).
Przedmiotowe przepisy pozwalały na zawieszenie biegu terminów oraz na nie rozpoczęcie biegu terminów.
Prawodawca przewidział, okres przejściowy po uchyleniu wyżej wskazanych przepisów. Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695):
1. Od dnia 24 maja 2020 r. (czyli od niedzieli) biegną dalej wszelkie terminy, które uległy zawieszeniu na podstawie art. 15zzr oraz art. 15zzs.
2. Od dnia 24 maja 2020 r. rozpoczną swój bieg wszelkie terminy, które na podstawie art. 15zzr oraz art. 15zzs nie rozpoczęły swojego biegu.

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 05.05 br. ws. działań w obliczu pandemii cd.

Z dniem 5 maja 2020r. zostało opublikowane  pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:

– zachowania terminu realizacji operacji,

– podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,

– wykonywania działalności gospodarczej,

– osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,

– utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,

– poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,

– realizacji zadań w ramach projektu grantowego,

– zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,

– zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.

Treść pisma : pismo do samorządów, ARiMR i PSLGD ws zobowiązań_podpisane(1)