Dzień tygodnia: środa, 19 luty 2020 |

Zaproszenie na XXII Walne Zebranie Członków – 02.03.2020r.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Ziemia Chełmońskiego” do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków, które zwołuję
na  02 marca 2020 roku /poniedziałek/ na  godzinę 11.00 I termin.

          Spotkanie odbędzie się  w Międzyborowie ul. Staszica 5 – w Filii Biblioteki Publicznej   / przy hali sportowej/.

W przypadku braku więcej niż połowy liczby członków, Walne Zebranie Członków
w II terminie odbędzie się tego samego dnia i w tym samym miejscu o godzinie 11:30.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie XXII Walnego Zebrania Członków – powitanie.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Zmiany w Lokalnej Strategii  Rozwoju na lata 2014-2020 w zakresie zwiększenia budżetu LSR.

5.Wolne głosy i wnioski.

  1. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”

 

Dodatkowo przypominamy o obowiązku uzupełnienia należności z tytułu składek członkowskich
w wysokości 20 zł za rok zgodnie z §9 ust.1 pkt.4) i 5) Statutu.

Wpłaty składki prosimy dokonać na r-k bankowy Stowarzyszenia:

60 9291 0001 0046 30748 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

Prezes Stowarzyszenia  LGD
„Ziemia Chełmońskiego”

    Magdalena Podsiadły

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 02 03 2020

Uwaga beneficjenci – informacja monitorująca z biznesplanu, lub informacja po realizacji operacji.

Przypomnienie rok n+1 😉
————————–——–
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2
————————–——–
Zgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Beneficjenci, którzy otrzymali drugą transzę pomocy, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego informacji monitorującej z biznesplanu, lub informacji po realizacji operacji.
————————–——–
Więcej informacji na stronie⤵️
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html?fbclid=IwAR1pMkPDVjVMHBZOmeEq1XaZuw97Ui1ym6TKWiTo_qIXbwGlzGm2zu9pWmk
 8425Ankieta _n

Razem DZIAŁAMY – Ziemię Chełmońskiego kolejnym MILIONEM ZMIENIAMY

Cieszy nas kolejny sukces, który daje możliwość już po raz DRUGI zwiększyć środki finansowe na wsparcie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Nasza „Ziemia Chełmońskiego” ZNOWU jest wyróżniona dodatkowym bonusem finansowym.

Kolejne złotówki zasilą nasz obszar. Dotychczas nasze LGD było już wyróżnione wśród 9-ciu grup – na 29 mazowieckich lokalnych grupa działania, zwiększeniem budżetu o 900 tys.złotych, które zasiliły operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (badanie wskaźników po I kamieniu milowym).

Teraz jako jedna z 16👍spośród 29 mazowieckich lokalnych grup działania nasze LGD otrzyma dodatkowe środki 10% zwiększonego budżetu LSR na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemia Chełmońskiego”.

Uprawnia nas do tego wspaniała aktywność w realizacji lokalnej strategii rozwoju, osiągnięcie ponad 65 % wartości zawartych umów przez naszych beneficjentów w stosunku do limitu zapisanego w strategii ( ponad 9 mln.zł).

Rozpoczynamy przygotowanie stosownych dokumentów określonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co najmniej 50 % tych środków przeznaczymy na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości. 🗄 Do końca marca br. zaktualizujemy naszą lokalną strategię rozwoju i zawrzemy dodatkowy aneks do umowy ramowej z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

 

Pytania i odpowiedzi – materiał pomocy przy ubieganiu się o wsparcie w LGD w ramach aktualnych naborów wniosków (przedsiębiorczość)

Szanowni przyszli wnioskodawcy – udostępniamy materiał przygotowany przez ARiMR w zakresie najczęściej zadawanych pytań  w  zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020″.

emoji lgd

 

Tabela_19_2__25102018

pytania_interpretacje_odpowiedzi – poddziałanie 19.2