Dzień tygodnia: wtorek, 21 maj 2019 |

Aktualności

Konsultacje w sprawie zmian w LSR

Konsultacje zmiany LSR. W związku z kwalifikowaniem się Lokalnej Grupy Działania „Ziemia  Chełmońskiego” do ubiegania się o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji  operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na zasadach określonych w piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2019 r.  (2019_ Minister-Rolnictwa-zasady-przyznawania-bonusów1) – Zarząd Lokalnej Grupy […]

Dotacje dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą uzyskać dotacje w wysokości od 3.000 do 5.000 złotych. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest założenie rachunku KGW w wybranym banku oraz ewentualne rozliczenie dotacji przyznanej w poprzednim […]

Tu mieszkam, tu zmieniam – dotacje na projekty dla społeczności lokalnych

Celem konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną oraz zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje i organizacje społeczne nie działające dla osiągnięcia zysku i posiadające osobowość prawną (fundacje, […]

Program „Sport dla Wszystkich” – konkurs Ministra Sportu i Turystyki

Program „Sport dla Wszystkich” Konkurs na dofinansowanie w 2019 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich realizowanych w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, poddziałania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”. Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – […]

Otwórz wszystkie aktualności